Invasiva arter

Invasiva främmande växter som gul skunkkalla, jätteloka och parkslide är ett stort hot mot biologisk mångfald. Exempel på djur som finns här är spansk skogssnigel och signalkräftor. Vad du gör som privatperson spelar stor roll - vi är alla betydelsefulla i detta arbete.

Invasiva växter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen. Vi kan hejda den negativa utvecklingen om vi är fler som blir medvetna om riskerna med invasiva arter. Vi behöver lära oss att känna igen växterna och veta hur man ska handskas med dem.

Några av de invasiva växter som finns i Ronneby kommun är:

  • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)
  • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
  • Parkslide (Reynoutria fallopia)
  • Vresros (Rosa rugosa)

Så här gör du dig av med växtavfallet

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot. En metod är att blöta ner plantorna och lägga dem i en sluten plastsäck för att ruttna.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral om de har rutiner för att ta hand om invasiva främmande växter på ett säkert sätt till exempel genom förbränning. Det är viktigt att avfallet inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall. Ronneby kommuns återvinningscentral i Angelskog har för närvarande ingen särskild hantering av invasiva växter eller växtdelar utan man får lämna dem i behållare för brännbart material.

Tänk på att transportera på ett säkert sätt i säck eller motsvarande så det inte blir spridning längs vägen.

Du får inte slänga trädgårdsavfall i våra parker, naturreservat eller i skogen!

Vad säger lagen?

Från 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. Det betyder att vi här i kommunen har skyldighet att ta bort till exempel jätteloka. Parkslide och blomsterlupin finns inte reglerade i lag om att man måste ta bort dem, men dessa är mycket besvärliga arter som bör hanteras på ett liknande sätt.

Rapportera fynd

Om du hittar något som du tror kan vara en invasiv art kan du rapportera detta till Invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.. Du måste bifoga bilder på fyndet. Mer information om rapportering finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny broschyr från Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen har under våren 2021 tagit fram en broschyr "Stoppa spridningen av invasiva arter i våra vatten" om växter i vatten som hotar vårt ekosystem. Läs mer i broschyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!