Trädfällning

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark är en fara för människor eller egendom kan du ansöka om att få trädet fällt.

Bedömningen av vilka träd som är lämpliga att fälla eller inte görs av Gatu- och parkenheten. Vissa träd kan vara skyddade i detaljplan och då krävs istället beslut om lov från Miljö- och byggnadsnämnden för att få fälla trädet. Notera att om trädet står i vägen för sol eller trådlös mottagning av signaler så är detta inte en grund för att få trädet fällt. Detta gäller inte heller att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark.

Gatu- och parkenhetens bedömning innefattar:

  • Är trädet eller träden farliga för husägaren, finns det risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkas undervegetationen, kommer det in för mycket ljus?
  • Blir det bara hallon och björnbärsris i området?

Har du tänkt på hur många värden skogen kan ha?

Både skog och enskilda träd kan ha höga värden för sin omgivning. Före det att du planerar fällningen av ett träd bör du tänka på:

  • Estetiska värden - träd bidrar med färg och påverkar vårt känsloliv.
  • Levande natur - träd bidrar till en levande miljö med bra luftkvalitet.
  • Kulturträd "Vårdträd" - träd kan vara mycket gamla och ha historiskt värde.

Skicka in din ansökan

För att din ansökan om trädfällning ska kunna genomföras med fällning samma säsong, ska den vara Gatu- och Parkenheten tillhanda senast 31 maj. När din ansökan registrerats kommer du att få en bekräftelse. Fällningarna utförs normalt under januari och februari månad efterföljande år, men är också styrda av vädret. Oavsett om du blir beviljad fällning eller inte kommer du att få ett besked senast under våren kommande år. Om din ansökan inte beviljas är du välkommen att ansöka igen om fällning till nästa säsong.

För att kunna bedöma ansökan är det viktigt att de träd som du önskar få borttagna märks med plastband eller liknande band. Färg eller sprayfärg som målas på träden får inte användas! Egen utmärkning av träd innebär inte automatisk att trädet fälls. Av naturvårdsskäl sker inte röjning efter alla fällningar. Döda träd, högstubbar, stockar och ris bevaras som faunadepåer.

Du måste också ha diskuterat trädfällningen med dina berörda grannar. De ska ha skrivit under ansökan om trädfällning.