Naturreservatet Södra Brunnsskogen

I Södra Brunnsskogens naturreservat kan du njuta av en omväxlande och artrik natur – en vildmark precis intill staden! Stilla och pittoreska platser blandas med spännande höjder, myllrande våtmarker, karga hällmarker, naturskogsliknande barrskog och lummig ädellövskog.

Det var i juni 2010 som Kommunfullmäktige beslutade att skapa det första kommunala naturreservatet i Ronneby kommun. Reservatet som är 157 hektar stort ligger söder om Trollsjön och sträcker sig ner mot Rustorpsvägen och omfattar även golfbanan.

Reservatets syfte är att bevara ett tätortsnära område med höga natur- och rekreationsvärden. Området ska också utvecklas för friluftsliv, pedagogiska syften och rekreation samtidigt som livsmiljöer med betydelse för flora och fauna bevaras. De skogliga naturvärdena ska bevaras och med tiden höjas. Inom området finns naturtyper som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000. Dessa naturtyper ska bevaras och hållas i ett gynnsamt tillstånd. De kulturhistoriska spåren i området ska också uppmärksammas.

För att bevara områdets värden är det viktigt att du som besökare visar hänsyn till naturen och andra besökare samt följer naturreservatets föreskrifter.

Inom reservatet får du inte:

 • förstöra eller skada (inklusive klottra) på fasta naturföremål eller ytbildningar, stenmurar, torpruiner eller andra kulturhistoriska lämningar.
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • skada vegetationen genom att gräva upp växter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen krävs för artbestämning.
 • plocka växter för kommersiellt bruk.
 • ställa upp fordon, husvagn eller liknande.
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser.
 • rida på annat än anvisade stigar, vägar och områden.
 • parkera på annat än anvisade platser.
 • framföra motordrivet fordon utan särskilt tillstånd.
 • cykla i terräng.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande anordning.
 • utan kommunens tillstånd använda området för tävlings- och övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer.

Ridning och allemansrätten

Ridning ingår i allemansrätten men i nationalparker, naturreservat och kulturreservat gäller ibland särskilda regler som innebär begränsningar. Allemansrätten sträcker sig dock inte lika långt för dig som ryttare jämfört med den som tar sig fram till fots i naturen. Detta beror på att ridning kan skada marken. Du får därför inte rida i områden där det finns risk att skada marken. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om ridning och större ridarrangemang i förhållande till allemansrätten och tips på vad du bör tänka på som ryttare eller organisatör för att undvika markskador.

Ridning i Södra Brunnsskogens naturreservat

I Södra Brunnsskogens naturreservat är det inte tillåtet att rida annat än på anvisade stigar, vägar och områden. Detta innebär att det är tillåtet att rida på större vägar som ingår i reservatets blåmarkerade spår. Du kan få tillstånd av kommunen att rida på andra ställen inom reservatet. Tänk på att det periodvis rör sig många människor i området och att du som ryttare ska visa hänsyn mot gående.

Ridning i kulturreservatet Ronneby Brunnspark

I kulturreservatet får du rida på alla anlagda vägar men inte på elljusspåret eller stigar och övrig mark. Det betyder att du har möjlighet att rida det blåmarkerade spåret eller ta en annan väg runt i kulturreservatet. Söderifrån finns möjlighet att via enskild väg ansluta till kulturreservatets blåa spår ridning är tillåten.

Välkommen på hästryggen!