Trädgårdskultur som drivkraft för lokal utveckling

Ronneby kommun är hjärtat i Sveriges trädgård, Blekinge. Genom en av Sveriges mest förnäma parken, Brunnsparken är kommunen också¨ständigt förknippad med park- och trädgårdskultur.

Försköningspengar kan sökas av samhällsföreningar och andra föreningar som är medlemmar i Ronneby kommunbygderåd. Genom försköningsmedlen ges föreningarna själva stort inflytande över vilka insatser som ska genomföras i respektive samhälle. Genomförandet blir också ofta väldigt effektivt, eftersom föreningarna kan hjälpa till med lokala kontakter och kunskap. Genom försköningsmedlen har ett stort antal insatser genomförts under åren där det byggnader, grönområden, vindskydd m.m. har upprustats.

Till de kanske mest intressanta av försköningsprojekten hör ett par trädgårdsparker som restaurerats eller byggts upp helt i ideell regi på landsbygderna och som har rönt uppmärksamhet på nationell nivå. Det handlar om Svenmanska parken i Bräkne-Hoby samt Nordensköldsparken i Eringsboda. Parkerna sköts helt av ideella krafter och visar på potentialen för trädgårdskultur som drivkraft för lokal utveckling. Svenmanska parken i Bräkne-Hoby ä ett väl bevarat exempel på den nyklassiska parkstilen i Sverige med ett stort värde att bevara för framtiden. Genom samverkan med bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), försköningsmedel och stöd från Länsstyrelsen och EU har betydande restaureringsinsatser kunnat genomföras. Nordensköldsparken å sin sida är något så intressant som en nyanlagd park på landsbygden, helt lokalt och ideellt initierad.

För mer information om Svenmanska parken, se: Svenmanska parken - Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se) Länk till annan webbplats.