Radon

Radon är en gas som naturligt finns i luft, mark och vatten. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är hälsorisken. För rökare är risken att drabbas särskilt stor.

Tyvärr är radon inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig. Mätningen ska göras under perioden 1 oktober -
30 april under minst två månader, gärna längre. Ta gärna kontakt med oss om du vill mäta halten radon i din bostad. Du kan också beställa mätning direkt från något av de ackrediterade mätlaboratorierna. Länkar till flera laboratorier hittar du längst ned på denna sida.

Referensvärden för radon

Referensnivån för befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m³, är radonhalten i bostaden eller lokalen inte bra för hälsan.

Radonbidrag

För närvarande är det inte möjligt att söka radonbidrag. Det finns inga medel i statens budget för 2022 avsatta för detta.

Fastighetsägarens ansvar

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radonhalten och vid behov göra åtgärder. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedriver tillsyn och ska kontrollera hur radonarbetet sköts i alla flerbostadshus, skolor och förskolor

Åtgärda förhöjda radonhalter

Du behöver veta vad det är som orsakar de förhöjda radonhalterna i din bostad. Radon kan komma från byggnadsmaterialet, från marken eller från vattnet. Kontakta en radonkonsult för att få hjälp med lämpliga åtgärder i just din bostad. När åtgärder genomförts bör du mäta igen för att veta att åtgärderna har haft tillräcklig effekt.