Radon

Radon är en gas som naturligt finns i luft, mark och vatten. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är hälsorisken. För rökare är risken att drabbas särskilt stor.

Tyvärr är radon inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig. Mätningen ska göras under perioden 1 oktober -
30 april under minst två månader, gärna längre. Ta gärna kontakt med oss om du vill mäta halten radon i din bostad. Du kan också beställa mätning direkt från något av de ackrediterade mätlaboratorierna. Länkar till flera laboratorier hittar du längst ned på denna sida.

Referensvärden för radon

Referensnivån för befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m³, är radonhalten i bostaden eller lokalen inte bra för hälsan.

Radonbidrag

Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m³. Det är länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om du får bidrag. Arbetet med radonsanering får inte ha påbörjats innan ansökan lämnats in till länsstyrelsen.
Man ansöker antingen via boverkets e-tjänst eller via länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastighetsägarens ansvar

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radonhalten och vid behov göra åtgärder. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedriver tillsyn och ska kontrollera hur radonarbetet sköts i alla flerbostadshus, skolor och förskolor

Hur ser framtiden ut?

Riksdagen har satt upp ett miljömål för radonhalten i inomhusluft kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Där anges som mål att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m³.