Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Detta kan till exempel innebära att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag. I lagen finns också bestämmelser om återställningsbidraget som under vissa förutsättningar kan beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar för funktionsnedsatta personer som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Ansök om bidrag hos kommunen

Du som har en funktionsnedsättning ska vända dig till din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar som till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få ett bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidraget söks för. På Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.