Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt kontantbidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Det är du med funktionsnedsättning som kan och ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som äger eller hyr bostaden.

Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att du som har funktionsnedsättning ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel, strategier eller omdisponering av bostaden.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte heller ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Ansök om bidrag hos kommunen

Du ska göra en skriftlig ansökan, blankett hittar du längre ner på sidan. Den ska vara underskriven av den person ansökan gäller.

Om sökande inte själv kan skriva under ansökan kan fullmaktsinnehavare skriva under. I så fall ska kopia på fullmakt eller ställföreträdaskap bifogas i ansökan. När ansökan gäller minderårig ska vårdnadshavare skriva under ansökan.

Till ansökan ska du även bifoga följande handlingar:

  • Intyg från sakkunnig, till exempel arbetsterapeut som intygar vilket behov sökande har.
  • Ett medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till bostaden. (Nyttjanderättsinnehavare kan till exempel vara make eller maka).
  • Det kan också vara aktuellt att bifoga exempelvis offerter, ritningar, foto och skisser till din ansökan.

Vad kan jag få bidrag för att göra?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Det kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig vid flytt, till exempel lampor, möbler, hushållsmaskiner och portabla (flyttbara) installationer.

Till bostadens fasta installationer hör exempelvis:

  • Komma in i och ut ur bostaden, exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss, tröskelramper.
  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar, dörrbreddning.
  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt, förstärkt belysning.
  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch, badkarsborttagning.

Bidrag kan även i vissa fall lämnas för reparation av avancerad teknisk utrustning som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte:

  • enligt lagen om bostadsanpassning § 6 i bostäder som du fått biståndsbedömt inom vård- och omsorgsförvaltningen enligt Socialtjänstlagen, så kallat särskilt boende.
  • enligt lagen om bostadsanpassning § 6 i bostäder som beviljats enligt LSS ( Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).