Anmälningspliktiga verksamheter och anläggningar

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med detta är att miljö- och byggnadsnämnden då har möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden 6 veckor innan verksamheten starar. Ansökningsblanketten hittar du bland våra blanketter.

När behövs en anmälan

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera följande:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

3. Solarier

4. Skol- och fritidsverksamheter enligt nedanstående lista: 

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Fristående skola
 • Riksinternatskola
 • Resurscenter

Anmälan Pdf, 139.6 kB. ska skickas till miljö- och byggnadsnänden senast 6 veckor inna verksamheten startar.

För tillstånd och anmälan tar Ronneby kommun ut en avgift samt en årligt kontrollavgift för tillsyn och kontroller. Avgiften grundas på handläggningen enligt kommunens Taxor och avgifter.

Miljösanktionsavgift

Den som utan att göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, påbörjar en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Det finns ett antal verksamheter som inte behöver anmäla innan de startar, men som ändå måste uppfylla miljöbalkens krav ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det gäller:

 • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, skönhetsbehandling, massage, zonterapi och annan kroppsvård
 • Campinganläggningar coh idrottsanläggningar
 • Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
 • Lokaler för vård och annat omhändertagande, expempelvis häkten och kriminalvårdsanstalter, servicehus, sjukhem samt lokaler för hälso- och sjukvård

Tillsyn

Även om en verksamhet inte är anmälningspliktig har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsyn över den. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser.

Tänk på att miljöbalkens regler gäller gäller alla verksamheter. Detta innebär exempelvis att man som verksamhetsutövare måste ha en fungerade egenkontroll, även om den inte behöver vatra skriftlig. Kontakta oss gärna om du har frågor på mbf@ronneby.se.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att fel och brister i verksamheten kan upptäckas tidigt - innan skadan har hunnit inträffa.