Adresser och namnsättning

Nya adresser och namn på gator och kvarter föreslås av Namnberedningsgruppen som består av tjänstemän från plan- och byggnadsenheten, tekniska förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen.

Det är miljö- oh byggnadsnämnden som fattar beslut om namn på nya gator, torg och andra offentliga platser i kommunen. Likaså ansvarar nämnden för nya adresser och vid ändringar av befintliga namn när behov av detta finns.