Betyg och bedömning

För att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna också engageras aktivt i bedömningspraktiken.

Kunskap, betyg och bedömning

Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter som involverar både elever och lärare. Av tradition har det varit så att läraren bedömt elevens kompetens i syfte att ge underlag för betygssättning. Men för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna också engageras aktivt i bedömningspraktiken. Eleverna behöver vara väl medvetna om vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i de kunskaper de ska visa.

Läraren ska följa utvecklingen för varje enskild individ och försäkra sig om att eleven har uppnått eller är på väg att uppnå kunskapsmålen för ämnet. Det är också viktigt att lärarna använder uppföljningar som grund för att utvärdera och utveckla det egna arbetet.