Rätt till plats och vistelsetid i fritidshem

När ditt barn går i skolan erbjuds omsorg innan och efter skoldagen på skolans fritidshem. Dina barn har rätt till fritidshem när de är mellan 6-13 år under den tid utöver skolan som ni vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Ditt barn kan gå i fritidshem till och med vårterminen det år då hen fyller 13 år, det vill säga till och med skolavslutningen i åk 6 (ej under sommarlovet fram till årskurs 7).

Barn till vårdnadshavare som arbetar och/eller studerar

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats i fritidshem från höstterminen det år hen fyller 6 år. Hur länge ditt barn har rätt att vara på fritidshem beror på den tid då båda vårdnadshavarna arbetar och/eller studerar, inklusive skälig tid för resor mellan arbetsplatsen och fritidshemmet. Det innebär att den av er vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast på dagen lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar barnet.

Rätt till omsorgstid vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven under kortare tid får ditt barn behålla sitt vanliga schema på fritidshemmet, som motsvarar dina ordinarie arbetstider. Ditt barn kan, efter överenskommelse med rektor och om det finns särskilda skäl, även få omsorg på fritidshemmet på tider utanför din ordinarie arbetstid. Vid tillfälliga, kortare behov gör du en överenskommelse med skolans rektor.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga

Om du är föräldraledig eller hemma från studier eller arbete för vård av barn, har dina övriga barn inte rätt till fritidshemsplats. Platsen på fritidshemmet ska sägas upp av dig som vårdnadshavare senast en månad innan planerad föräldraledighet.

Får du graviditetspenning gäller samma regler som vid sjukskrivning.

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande

Om du är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande och är inskriven på arbetsförmedlingen har ditt barn inte rätt att gå på fritidshem.

Behov av plats på fritidshem av annan anledning än ovan

Barn i behov av särskilt stöd i form av fritidshemsverksamhet

Ditt barn kan också erbjudas fritidshem, om hen av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling till exempel om ditt barn har någon funktionsnedsättning.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så innebär det dock i sig inte rätt till plats på fritidshem eller utökad vistelsetid.

Behöver ditt barn plats på fritidshem av särskilda skäl så fattas det beslutet av skolans rektor. Om behovet finns ska ni skicka en ansökan till ansvarig administratör på skolan. Till ansökan ska även intyg bifogas som styrker ditt barns behov av plats på fritidshem.

Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt

Utöver ovanstående rätt till plats på fritidshem kan ditt barn också erbjudas plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Detta kan till exempel handla om att ditt barn har ett annat modersmål än svenska eller om ni bor förhållandevis isolerat i glesbygd och barnet inte på annat sätt får möjlighet till att träffa andra jämnåriga efter skoltid. Plats kan även ges om du som vårdnadshavare deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Är du som vårdnadshavare långtidssjukskriven (mer än tre månader) eller har sjukersättning kan ditt barn också ha ett eget behov av fritidshem.

Ingen av situationerna ovan berättigar dock i sig till plats på fritidshem, utan en bedömning görs utifrån ditt barns behov.

Beslut om att få en plats och under vilka tider, fattas av rektor utifrån intyg som styrker ditt barns behov av fritidshem. Ansökan om plats utifrån barnets eget behov ska tillsammans med intyg lämnas till ansvarig administratör på den skola där ditt barn går.