Arbetets gång

Sedan upptäckten av PFAS i vattnet 2013 har det hänt mycket och många aktörer har arbetat hårt för att säkra dricksvattnet för Ronnebys invånare i framtiden. Här är en sammanställning av händelser och information till media från december 2013 till idag. Sidan uppdateras fortlöpande.

Uppdatering 2023-12-19.

Högsta domstolen har den 5 december meddelat domen i PFAS-målet, där man ger de 150 medlemmarna i PFAS-föreningen rätt till skadestånd. Miljöteknik är ansvarig för att kompensera PFAS-föreningens medlemmar för personskador, då redan höga halter av PFAS i blodet kan ge rätt till skadestånd.

Dock uttalar sig inte rätten om storleken på ersättningen eller eventuella följdskador.
Miljöteknik avvaktar nu i ett första steg att de personer som HD-domen avser, d v s PFAS-föreningens medlemmar, återkommer med information om vilka skadeföljder de vill ha ersättning för och vilket krav på skadestånd de har. Detsamma gäller för ytterligare krav på skadestånd som lämnats in till Blekinge tingsrätt senast den 16 december 2023, vilket är tidsfristen som gäller enligt produktansvarslagen.

Miljöteknik har inte någon möjlighet att utge ersättning till den som inte lämnat in stämningsansökan till Blekinge tingsrätt.

- Jag beklagar verkligen att människor i vår kommun har fått i sig dessa ämnen och jag förstår att många efterlyser enkla svar och tydliga besked. Dock är rättsläget fortsatt otydligt och det kan krävas ytterligare prövningar i domstol. Miljötekniks ambition är att utge rätt ersättning, enligt gällande svensk praxis, så snart som möjligt, säger styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Ronny Johannesson.

Uppdatering 2023-12-05.

Högsta domstolen har idag meddelat domen i PFAS-målet, där man ger de drabbade rätt till skadestånd.

Detta genom att HD slår fast att höga halter av PFAS i blodet innebär en fysisk försämring av deras kroppar och ska anses vara en personskada.

- Jag beklagar verkligen att människor i vår kommun har fått i sig dessa ämnen och jag förstår att man förväntar sig fler svar från oss redan idag. Vi behöver dock analysera domen vidare och inväntar vilka konkreta skadeståndskrav som riktas mot Miljöteknik, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Ronny Johannesson lägget till:

-Vi har gjort vad vi har kunnat utifrån den lagstiftningen som gällde då, men det har inte räckt till. Det beklagar jag.

Domen gäller emellertid enbart PFAS-föreningens medlemmar som drivit processen. Övriga behöver göra sin rätt gällande genom att väcka talan i en domstol inom den lagstadgade preskriptionstiden.

Vill du läsa mer om PFAS i Ronneby kommun finns en samlingssida med mer information på ronneby.se/pfas Länk till annan webbplats..

Uppdatering 2021-05-11.

Forskare på Arbets- och miljömedicin vid universiteten i Göteborg och Lund vill undersöka sambanden mellan PFAS-exponering och covid-19 i en ny studie som ska genomföras i Blekinge. Därför kommer cirka 350 personer från Ronneby och Karlshamn, som tidigare deltagit i provtagningar för att mäta PFAS-halten i blodet, redan denna vecka att få ett brev med inbjudan att delta i studien.

– Tidigare studier har visat att PFAS kan påverka immunsystemet och leda till ett försämrat antikroppssvar efter vaccinationer hos barn. Därför vill vi med den nya studien undersöka om det även gäller för vuxna och vid vaccination mot covid-19. säger Kristina Jakobsson, professor, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Forskarna ska också undersöka risken för covid-19- sjukdom genom att använda olika vårdregister.

– Vi vill följa pandemins utveckling i hela Blekinge. Genom adressuppgifter kan de som tidigare har bott i områden med PFAS-förorenat vatten identifieras och deras risk för covid-19 jämföras med övriga Blekingebor, säger Christel Nielsen, forskare vid Arbets-och miljömedicin, Lunds universitet.

Uppdatering 2021-04-30.

En enig styrelse i det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB har beslutat att överklaga tingsrättens dom i PFAS-målet.

– Det är så pass viktiga frågor som har lyfts i tingsrättens dom att vi anser att domen bör överprövas av hovrätten. Det saknas till exempel prejudikat i denna typ av mål där själva risken för skada anses som personskada, säger styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Kevin Ny.

Uppdatering 2021-04-13.

Blekinge tingsrätt har meddelat dom i mål mellan 165 käranden och Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT). Tingsrätten fastställer att RMT är ansvarigt för att kompensera kärandena för personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen. Däremot har tingsrätten ogillat kärandenas yrkande att det ska fastställas också att RMT är ansvarigt för att kompensera dem för deras befogade oro för ohälsa och försämrad hälso- och livsprognos.

Läs mer på Blekinge tingsrättens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering december 2019.

Ronneby Miljöteknik har ansökt och fått rätt till bidrag för ett tidigt varningssystem (EWS = Early
Warning System) av Länsstyrelsen som skall varna för utsläpp av kemikalier i Ronnebyån som kan påverka råvattnet i Karlsnäs vattentäkt.
Detta medför snabba insatser vid ett eventuellt utsläpp. Sensorer ska snabbt kunna slå larm om det läcker ut olja, diesel eller bensin uppströms i Ronnebyån inom vattenskyddsområdet.
De största riskerna är utsläpp från trafikolyckor eller ett haveri i kraftverken som finns i
Ronnebyån.
Den nya tekniken ska också kunna upptäcka andra kemiska föroreningar som bryter mot den
vanliga vattenkvalitén i Ronnebyån.
Bidraget uppgår till 525.000:- och avser bekosta 50% av investeringen som beräknas till
1.050.000:- för utrustning och arbete. Installationen skall ske under 2020 och vara slutfört i
september.

Uppdatering 2019-03-22.

Miljöteknik har idag satt den sista kopplingen på den nya vattenledning från Karlsnäs, som tas i bruk under dagen. Inkopplingen är klar i Brantafors och i början av nästa vecka kommer det färdigställas så att samtliga brunnar i Karlsnäs kan pumpas genom dessa ledningar.

Planen är att kunna leverera ett dricksvatten från Brantafors Vatenverk igen under nästa vecka efter det tillfälliga stoppet med inkopplingen. Brunnen G8 har levererat vatten till Brantafors under tiden de tillfälliga ledningarna varit i bruk, nu när brunnarna G12 och även G9 kopplas in kommer kapaciteten kunna ökas. G12 är i dagsläget den brunn med bäst råvattenkvalitet och störst kapacitet.

Uppdatering 2018-06-14.

Högsta domstolen har idag meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö & Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats med PFAS.

HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten.

– Från Miljötekniks sida tycker vi naturligtvis att det är djupt beklagligt att vi levererat vatten som var förorenat med PFAS. Nu avvaktar vi att ärendet åter tas upp i tingsrätten, där skadeståndskraven kommer att hanteras, säger Peter Berglin, VD på Miljöteknik.

Uppdatering mars 2018.

Arbetet med den nya vattenledningen mellan Karlsnäs och Brantafors kan påbörjas i mars 2018. Byggtiden är beräknad till 13 månader. Cirka sju kilometer vattenledning ska läggas i marken. Ledningen ska koppla samman Miljötekniks nya vattentäkt i Karlsnäs, norr om Kallinge, med vattenverket i Brantafors.

Uppdatering 2015-11-26.

Kristina Jakobsson, AMM, redovisar på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november de senaste resultaten efter cirka 4000 analyserade blodprover. Hon redovisar även resultaten från uppföljningsstudien.

Samtidigt pågår ytterligare provtagningar i Stadshuset i Ronneby där kommunala politiker och allmänheten är inbjuden att lämna blodprov.

Uppdatering 2015-08-27.

Från och med torsdag 27 augusti hävs bevattningsförbudet och det är åter fritt fram att vattna. De tillfälliga ledningarna från den nya vattentäkten i Karlsnäs till Brantafors vattenverk är klara och vatten börjar levereras ut till boende i Kallinge med med omgivning under torsdagen.

I våras anlade Miljöteknik fyra råvattenbrunnar i Karlsnäsområdet och arbetet med att anlägga de tillfälliga ledningarna mellan Karlsnäs och Brantafors, en sträcka på cirka 7 kilometer, har pågått sedan dess. Arbetet är nu klart och under torsdagen kommer vattenverket att börja leverera vatten ut till kunderna. Provpumpning och provtagning har skett kontinuerligt under arbetets gång och vattenkvalitén är mycket god. Prover har även tagits på ledningsnätet och det finns inga rester av PFAS kvar i nätet.

Den provisoriska lösningen gör att Miljöteknik häver det bevattningsförbud som infördes 1 maj i år. Bakgrunden till bevattningsförbudet och de provisoriska ledningarna är att Kärragårdens vattenverk en längre tid försörjt 22 000 kunder med vatten, drygt 5000 mer än vanligt och Miljöteknik har trots bevattningsförbud bedömt vattenförsörjningen för dessa 22 000 kunder som besvärlig.

De provisoriska ledningarna ska lösa situationen fram till dess att de permanenta ledningarna ligger på plats. Arbetet med att anlägga dessa kommer starta upp under hösten och Miljötekniks förhoppning är att det kommer att stå klart under 2016.

Uppdatering 2015-06-17.

Ronneby Miljö & Teknik AB löser vattenbristen i Ronneby kommun genom att lägga provisoriska ledningar från en av de nya brunnarna i Karlsnäs till Brantafors vattenverk. Miljöteknik räknar med att kunna leverera vatten från den nya vattentäkten i slutet av sommaren.

1 maj införde Ronneby Miljö & Teknik ett bevattningsförbud i Ronneby och Kallinge med omnejd. Detta på grund av att grundvattennivån i Kärragårdens vattenverk redan då var låg i förhållande till årstiden. Kärragården försörjer i dagsläget 22 000 kunder, vilket är drygt 5000 mer än vanligt. Trots bevattningsförbud bedömer Ronneby Miljö & Teknik vattenförsörjningen för dessa 22 000 kunder som problematisk.

Lösningen till problemet innebär att provisoriska ledningar läggs ovan mark från en av de nya brunnarna i Karlsnäs till Brantafors vattenverk, en sträcka på drygt 7 km. Arbetet med att lägga ledningarna har påbörjats och beräknas vara klart i slutet av sommaren.

Miljöteknik har under en längre tid arbetat med att hitta nya råvattenbrunnar till Brantafors vattenverk. Fyra råvattenbrunnar har anlagts i Karlsnäsområdet. Provpumpning och provtagning har pågått sedan april och vattenkvalitén är mycket god.

- I väntan på de permanenta ledningarna är lösningen med provisoriska ledningar ovan mark ett utmärkt alternativ för att minimera risken för akut vattenbrist i kommunen säger Conny Miketinac, VA-chef, Ronneby Miljö & Teknik.

När arbetet med de provisoriska ledningarna är klart kommer vi att informera allmänheten. Till dess råder det fortsatt bevattningsförbud och Miljöteknik uppmanar Ronneby kommuns invånare att tänka på vattenförbrukningen och inte slösa på vårt vatten.

Arbetet med att anlägga de permanenta ledningarna beräknas starta under hösten och vår förhoppning är att det kommer att stå klart sommaren 2016.

Uppdatering 2015-06-15.

En informationsbroschyr skickas hem till alla kommuninvånare och företag som innehåller den senaste informationen om PFAS i vårt dricksvatten. I broschyren har information om ämnet PFAS, dess effekter på hälsa och miljö och det pågående arbete för att kunna leverera rent vatten från nya vattentäkter i Karlsnäs samlats. Den 22 juni skickas broschyren även ut till alla sommarboende i Ronneby kommun.

I broschyren finns svar och synpunkter från berörda myndigheter som Livsmedelsverket, Arbets- och miljömedicin i Lund och Försvarsmakten. Ronneby Miljö & Teknik AB beskriver vilka områden som var berörda och berättar om det pågående arbete med att leverera rent vatten från nya vattentäkter i Karlsnäs.

En viktig del i broschyren är kommuninvånarnas egna upplevelser. PFAS-föreningen och några kommuninvånare som har druckit av det förorenade vattnet beskriver hur de har upplevt den senaste tiden och hur de ser på framtiden.

Uppdatering 2015-05-30.

Arbets- och miljömedicin erbjuder blodprovstagning för alla intresserade på torget i Ronneby. Ingen föranmälan krävs. Drop-in.

Uppdatering 2015-04-22.

Klimat -och miljöminister Åsa Romson besöker Kallinge och Ronneby för att få information om frågor som rör högfluorerade ämnen och dess spridning i miljön. Vid olika dialogmöten träffar ministern representanter från F17, PFAS-föreningen, Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, Länsstyrelsen i Blekingen och AMM.

Uppdatering 2015-03-05.

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, Försvarsmakten och Arbets- och miljömedidin i Lund bjuder in till ett informationsmöte i Kallinge skolans aula.

Uppdatering 2015-02-04.

Den 7 och 8 mars samt 18 och 19 april 2015 erbjuder Landstinget i Blekinge i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Lund nya tider för blodprovstagning och analys av PFAS. Det krävs en föranmälan för att kunna lämna ett blodprov.

Landstinget Blekinge genomför provtagningarna på vårdcentralen i Kallinge. Dessa riktar sig till personer som inte tidigare har lämnat blodprov för analys av PFAS. Men man behöver anmäla sig till Arbets- och miljömedicin i Lund för att få en tid. På www.ronneby.se/pfas Länk till annan webbplats. finns länkar till en digital blankett. Anmälan kan också göras på telefon 046 – 17 31 85.

OBS! nytt telefonnummer till AMM gäller sedan 2015-02-06: 046 - 17 31 38

– Vi ser gärna att fler ungdomar och unga vuxna från hela Ronneby kommun tar blodprov, säger Kristina Jakobsson från Arbets- och miljömedicin i Lund. Detaljerade kartor över vilka områden som är berörda finns på biblioteket, i Stadshuset, hos Ronneby Miljö & Teknik AB och på www.ronneby.se/pfas Länk till annan webbplats..

Uppdatering 2015-01-09.

107 personer från Ronneby kommun deltar i en långtidsstudie av halten av PFAS i blodet. Arbets- och miljömedicin i Lund bekräftar att halterna av PFAS sjunkit mellan de två första provtagningarna, precis som väntat. Men Arbets- och miljömedicin i Lund vill fortfarande ha fler testpersoner.

107 personer mellan 4 och 83 år och med varierande halt av PFAS i blodet deltar i en långtidsstudie av halten av PFAS i blodet efter avslutad exponering.

– Genomsnittshalten av alla tre ämnena har sjunkit något mellan de två första provtagningarna, för PFHxS med 9 procent och för både PFOA och PFOS med 5 procent. Detta visar tydligt att halterna i den exponerade befolkningen som väntat sakta sjunker, säger Kristina Jakobsson från Arbets-och miljömedicin.

Under 2015 planeras ytterligare tre provtagningstillfällen. Hela gruppen kommer att följas under flera år framåt, så att man kan få god kunskap om hur lång tid det tar innan de olika PFAS-ämnena försvinner ur kroppen. Resultaten kommer att redovisas kontinuerligt under studiens gång.

– Under våren finns fler möjligheter till blodprovstagning även för de som ännu inte deltagit. Vi ser gärna att fler ungdomar och unga vuxna anmäler sig till våra studier, säger Kristina Jakobsson.

Uppdatering 2014-11-27.

Försvarsmakten, Generalläkaren, Arbets- och miljömedicin i Lund, Länsstyrelsen Blekinge, Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun hade i dag ett samrådsmöte om PFAS på Soft Center i Ronneby. Bland annat diskuterades ansvarsfrågan och uppföljningsprogrammet för fortsatt och utvidgad provtagning i mark och vatten.

Mötet inleddes med en uppdatering och sammanfattning av vad som hänt och vad som är på gång. Bland annat redogjorde Försvarsmakten för uppföljningsprogrammet för fortsatt och utvidgad provtagning i mark och vatten.

Ansvarsfrågan diskuterades.
– Sambandet mellan brandövningsplatsen och föroreningar av grundvatten är konstaterat. Försvarsmakten är beredd att svara för skäliga kostnader och förhandlar nu med Ronneby kommun och Miljöteknik, säger Folke Borgh, Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger kommundirektör Magnus Widén.

Uppdatering 2014-11-05.

I Kallingeskolans aula håller AMM ett informationsmöte om PFAS och en öppen blodprovtagning anordnas i samband med detta. Närmare 250 personer besökte informationsmötet där även Livsmedelsverket, Ronneby kommun och Miljöteknik medverkade.

– Även efter analysen av mer än tusen blodprover från Kallingeborna håller vi fast vid den första riskbedömningen – att vi med stor sannolikhet kan säga att det inte finns någon akut hälsorisk. När det gäller eventuella långsiktiga hälsoeffekter är det inte heller sannolikt att det går att påvisa negativa effekter på individnivå, säger Anders Glynn från Livsmedelsverket.

Arbets- och miljömedicin i Lund har startat ett stort forskningsprojekt där man kommer att följa delar av Ronnebys befolkning under en lång tid framöver. Detta görs för att fördjupa kunskaperna om PFAS i blodet. Totalt har AMM fått 4,9 miljoner kronor av FORMAS.

Ronneby kommun och Miljöteknik berättade om de åtgärder som gjorts sedan den 16 december 2013, då vattenverket Brantafors stängdes akut på grund av förekomsten av PFAS i dricksvattnet. En beskrivning av detta finns på www.ronneby.se/pfas Länk till annan webbplats.

Uppdatering 2014-10-13.

Som en säkerhetsåtgärd stängdes i fredags åter vattenverket Brantafors i Kallinge. Miljöteknik kontrollerar regelbundet PFAS-halterna i det utgående vattnet. Dessa ligger fortfarande långt under gränsvärdet på 90 ng/l. Men värdena håller sakta på att stiga.

- Vi vill inte ta några risker. De nya kolfiltren fungerar bra, men vi ser att PFAS-halterna sakta stiger igen. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärragården, kan vi nu åter försörja Kallingeborna med rent dricksvatten därifrån, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Uppdatering 2014-08-27.

Vid ett möte med Försvarsmakten, Generalläkaren, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun beslutades att ett kontrollprogram för PFAS ska arbetas fram. Försvarsmaktens miljöprövningsenhet samordnar arbetet mellan de berörda aktörerna.

– Kontrollprogrammet kommer att ge oss möjlighet att hålla noggrann koll på brunnar och vattendrag i området runt Brantafors. Det gäller såväl Miljötekniks brunnar som försörjer vattenverket i Brantafors som privata brunnar och angränsande vattendrag, säger Folke Borgh.

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet samordnar arbetet med alla berörda aktörer med målet att kunna presentera ett kontrollprogram innan årsskiftet. Kontrollprogrammet kommer att reglera hur ofta och vilka ställen som ska kontrolleras. Syftet är att säkra försörjningen av dricksvatten och att kartlägga spridningen av PFAS i mark och vatten.

Uppdatering 2014-06-13:

Vid ett telefonmöte mellan Försvarsmakten, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun rapporterade alla parter om det fortsatta utredningsarbetet. Man är överens om att arbetet kommer att ta tid och att det finns ett behov av att diskutera frågorna på nationell nivå.

Uppdatering 2014-06-12:

Livsmedelsverket bedömer att det går bra att äta fisk fångad i Ronnebyån, som till exempel abborre och gädda, flera gånger i veckan. Miljö- och byggnadsförvaltningen ändrar därmed sin tidigare rekommendation att avstå från att äta fisk nedströms Brantafors.

Länsstyrelsen har tillsammans med Ronneby kommun låtit undersöka halten av PFAS i abborre och gädda på tre platser i Ronnebyån. Proverna visar att fiskarna har en påtagligt högre halt av PFAS nedströms Klintabäckens utlopp i Ronnebyån än uppströms. Ronneby kommun har begärt en riskbedömning av Livsmedelsverket med anledning av de förhöjda halterna. Verket har nu kommit med sin bedömning. Även om halterna är förhöjda gör verket bedömningen att man kan äta av abborre, gädda och annan stationär fisk flera gånger i veckan. För öring och andra fiskar som inte är stationära lär halterna vara lägre, och dessa fiskar bör alltså kunna ätas oftare än så. Miljö- och byggnadsförvaltningen ändrar därmed sin tidigare rekommendation att avstå från att äta fisk som fångats nedströms Brantafors.

Uppdatering 2014-05-07:

Vid ett möte med Försvarsmakten, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun presenterade Ronneby Miljö & Teknik AB analyserna från en fem veckor lång provtagning vid vattenverket i Brantafors, Kallinge. Dessa visar att vattnet som renas genom kolfiltren nu är fritt från PFAS.

Ronneby Miljö & Teknik AB har under fem veckor analyserat vattnet som filtreras genom de nu utbytta kolfiltren. Analyserna visar att vattnet är fritt från PFAS. Inom en snar framtid kommer vattenverket i Brantafors, Kallinge att öppnas för att åter försörja invånarna i Kallinge och Ronnebys norra delar med dricksvatten.

– Provtagningar kommer att fortsätta för att säkerställa vattenkvaliteten i Brantafors vattenverk, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Mer information om öppning av Brantafors vattenverk följer inom kort.

På längre sikt kommer behovet av nya vattentäkter utredas för att försörja invånarna i Kallinge och Ronnebys norra delar med tillräckligt mycket vatten.

En ny arbetsgrupp med Försvarsmakten och Ronneby Miljö & Teknik AB tillsattes vid dagens möte. Detta för att lösa de praktiska frågorna kring återöppningen av Brantafors vattenverk i Kallinge och säkring av de befintliga vattentäkterna.

Arbetet med tillsynsfrågor fortsätter också.

Uppdatering 2014-03-25:

Arbets- och miljömedicin i Lund har analyserat blodprover hos barn i Kallinge och jämfört med en grupp barn i Ronneby. Analyserna visar på ämnet PFAS i blodet, dock i lägre koncentrationer än väntat. Med anledning av uppmätt PFAS i Kallinge finns här de vanligaste frågorna och svaren sammanställda.

För mer information ta gärna kontakt med Ronneby Miljö & Teknik AB.

Uppdatering 2014-03-11:

Vid ett avstämningsmöte med Blekinge flygflottilj F17, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun presenterade Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet första analyser kring brandövningsplatsen på F17. Dessa visar på höga halter av perfluorerade ämnen i grundvattnet kring brandövningsplatsen. Nu läggs all kraft på att hitta hållbara lösningar för att vattenverket i Brantafors kan tas i bruk igen.

– NIRAS (FM ramavtalskonsult) konstaterar att det förekommer höga halter av perfluorerade ämnen i grundvatten kring brandövningsplatsen, vilket framgår i rapporten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun undersöker eventuella andra källor till PFAS i området.

Uppdatering 2014-01-24:

Ett första möte mellan Miljöteknik, Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, Blekinge flygflottilj F17, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge och Ronneby kommun hölls under fredagen för att diskutera det framtida arbetet med det förorenade vattnet i Kallinge.

Den första, och viktigaste åtgärden blir att få till en gemensam lägesrapport innan vidare arbete kan ske. Försvarsmakten väljer att prioritera ett utredningsarbete som startar med provtagningar om cirka tre veckor. En första lägesrapport beräknas vara klar i mars.

Miljöteknik har redan nu tagit prover på enskilda brunnar och inväntar resultat.

Under tiden kommer Miljö- och Byggnadsförvaltningen att sätta igång arbetet med att undersöka andra tänkbara källor till förorening av råvattentäkterna genom PFAS.

Först i nästa läge kan arbetet med att hitta långsiktiga tekniska lösningar som säkrar vattenkvalitén i de berörda områden sättas igång. Tills dess hålls vattenverket i Kallinge stängt och Kallingeborna får fortsatt sitt vatten från Ronneby vattenverk.

Uppdatering 2014-01-09 kl. 12.05:

Nya analyser av vattnet i Kallinge bekräftar det tidigare beskedet om PFAS i det sedan den 16 december 2013 avstängda vattenverket i Kallinge.

Ytterligare vattenprover från samtliga fyra brunnar och det utgående vattnet vid Kallinge vattenverk har nu analyserats av två olika laboratorier. Deras analys bekräftar det tidigare beskedet om PFAS i grund- och renvattnet.

– Det känns bra att vi tog beslutet att stänga av vattnet från Kallinge omedelbart, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Livsmedelsverkets nya bedömning innehåller även förslag till hanteringsåtgärder. De tidigare övergripande slutsatserna kvarstår. Ytterligare rekommenderar Livsmedelsverket att kontrollera halterna av PFAA i enskilda brunnar i området.

– Sedan gårdagen försöker vi att komma i kontakt med alla berörda fastighetsägare. Detta har just nu högsta prioritet, berättar Jan Moberg, Förvaltningschef Miljö- och Byggnadsförvaltningen.

Både Ronnebys och Kallinges invånare får numera sitt dricksvatten från vattenverket Kärragården. För att säkra vattenkvaliteten analyserades även vattenprover därifrån. Analyserna visar på PFAS i mycket låga halter.

– Konsumtion av detta vatten utgör endast ett fåtal procent av TDI (tolerabelt dagligt intag) och bedöms inte innebära någon hälsorisk, skriver Livsmedelsverket i sin bedömning.

Vid frågor från allmänheten går det bra att ringa till Miljötekniks kundtjänst (0457-61 88 15) och Kommunens växel (0457-61 80 00) vardagar kl. 8-16.

Uppdatering 2013-12-17 kl. 11.20:

En preliminär rapport från Livsmedelsverket Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster. visar att det förhöjda värdet av PFAA (ett ämne i gruppen PFAS) med stor sannolikhet inte innebär någon akut hälsorisk.

– Även när det gäller eventuella långsiktiga hälsoeffekter är det inte sannolikt att det går att påvisa negativa effekter på individnivå, säger Anders Glynn, Senior risk och nyttovärderare på Livsmedelsverket som är den som tagit fram rapporten.

Rapporten är preliminär då det enbart är ett vattenprov som ligger till grund för bedömningen. Slutrapporten väntas efter jul, då ytterligare vattenprover analyseras i detta.

Kallinge vattenverk är fortsatt stängt och Ronneby vattenverk står för vattenförsörjningen i hela kommunen.

Ronneby kommun skickar ut en pressinformation med följande innehåll:

Rapport från Livsmedelsverket ger lugnande besked

2013-12-17. Livsmedelsverket har analyserat provtagningsrapporten från ett vattenprov från Kallinge vattenverk och kan ge lugnande besked. Det förhöjda intaget av PFAA* innebär med stor sannolikhet ingen akut hälsorisk.

Livsmedelsverkets preliminära rapport gjordes av Anders Glynn som arbetar som Senior risk och nyttovärderare. Han bedömer att det förhöjda värdet av PFAA med stor sannolikhet inte innebär någon akut hälsorisk.

– Även när det gäller eventuella långsiktiga hälsoeffekter är det inte sannolikt att det går att påvisa negativa effekter på individnivå, säger Anders Glynn.

Rapporten kallas för preliminär då det enbart är ett vattenprov som ligger till grund för bedömningen. Slutrapporten väntas efter jul, då ytterligare vattenprover håller på att analyseras i detta nu.

Vi återkommer med den informationen snarast.

Vi vill gärna upprepa gårdagens information att vattnet till Kallingeborna numera kommer från ett annat vattenverk (Kärragården). Så det går bra att dricka vatten från kranen i hela kommunen.

Vid frågor från allmänheten går det bra att ringa till Miljötekniks kundtjänst (0457-61 88 15) vardagar 08.00-16.00. Kommunens växel (0457-61 80 00) håller öppet även utanför kontorstid.

Rapporten i sin helhet är bifogad. Vid frågor om denna går det även bra att ta kontakt med Livsmedelsverket direkt.

*PFAS – perfluorerade alkylsubstanser (övergrupp över PFAA)
PFAA – perfluorerade alyklsyror (undergrupp under PFAS)
PFOS Perfluoroktansulfonat (konkret sulfonat)

Uppdatering 2013-12-16:

Den 16 december 2013 upptäckte Miljöteknik höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge. Miljöteknik, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Ronneby kommun, beslöt att omedelbart stänga vattenverket. De cirka 5 000 abonnenter som berördes fick därför sitt vatten från ett annat vattenverk.

Ronneby kommun bjöd in till pressträff och skickade ut följande information:

Vattenverk i Kallinge avstängd på grund av föroreningar

2013-12-16. Vattenverket i Kallinge har stängts av kl. 9 i morse. Detta med anledning av att vattenprover har visat på höga halter av PFAS (perfluorerade alkydsyror). Kallingeborna får numera sitt vatten ifrån vattenverket i Ronneby, Kärragården.

Vid presskonferensen redogjorde Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö och Teknik AB, Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande Ronneby kommun och Jan Moberg, förvaltningschef Miljö- och Byggnadsförvaltningen att man av säkerhetsskäl stängt vattenverket i Kallinge kl. 9 i morse. Detta beslut togs då provresultaten från det utgående vattnet har visat på höga halter av PFAS.

Kallingeborna får numera sitt dricksvatten ifrån vattenverket i Kärragården (Ronneby).

Cirka 5000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Djupadal, Sörby och delar av Hulta Norra är berörda.

PFAS är ett organiskt ämne som normalt inte förekommer i naturen. Det finns till exempel i brandskum och impregneringsmedel. Varifrån det kommer i detta fall går inte att säga med säkerhet.

Vattenproverna som är tagna är nu inskickade till Livsmedelsverket för en riskbedömning. Vi återkommer.

Anledning till att dessa ämnen upphittades nu är en aktuell rapport från Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen som publicerades i förra veckan.

Vid frågor från allmänheten går det bra att ringa till kommunens växelnummer 0457-61 80 00 även utanför kontorstid idag.

Närvarande vid presskonferensen var:

Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö och Teknik AB
Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande Ronneby kommun
Magnus Widén, kommundirektör
Jan Moberg, förvaltningschef Miljö- och Byggnadsförvaltningen
Kent Löfing, F 17