Grävtillstånd

Om du ska göra arbeten i mark som ägs av kommunen måste du som beställare ansöka om grävtillstånd.

Markarbete på kommunal mark kan skapa problem och medför olägenhet för allmänheten. Därför måste beställaren anmäla arbetet till kommunen och visa hur arbetet planeras, ska genomförs och hur marken ska återställs.

Ansökan om grävtillstånd hittar du längst ner på sidan. Om arbetet kommer påverka framkomligheten för trafikanter måste en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in. Läs mer om TA-plan här. Om du även behöver mark för uppställning för exempelvis byggnadsställning, container för avfall eller bodar på allmän platsmark, ska du söka tillstånd för detta hos polisen.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok "Arbete på Väg" (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten med mera inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten ska hållas på en hög nivå och risken för olyckor minimeras.

Handboken kan laddas hem från Trafikverket och från Sveriges Kommuner och Regioner.