Grävtillstånd

Om du ska göra arbeten i mark som ägs av kommunen måste du som beställare ansöka om grävtillstånd.

Markarbete på kommunal mark kan skapa problem och medför olägenhet för allmänheten. Därför måste beställaren anmäla arbetet till kommunen och visa hur arbetet planeras, ska genomförs och hur marken ska återställs.

Ansökan om grävtillstånd hittar du längst ner på sidan. Om arbetet kommer påverka framkomligheten för trafikanter måste en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in. Läs mer om TA-plan här. Om du även behöver mark för uppställning för exempelvis byggnadsställning, container för avfall eller bodar på allmän platsmark, ska du söka tillstånd för detta hos polisen.

Handlingsplan för hantering av parkslide längs det kommunala vägnätet

Ronneby kommun har beslutat (teknik- fritid- och kulturnämnden 2024-03-26 § 88) att anta handlingsplan för hantering av parkslide längs det kommunala vägnätet. Handlingsplanens syfte är att skapa förutsättningar för att i första hand förhindra spridning av den invasiva arten parkslide samt en plan för hantering och åtgärder av densamma.

Vid markarbete som utförs på kommunens mark, och som riskerar att påverka befintliga bestånd, ska handlingsplanen följas. Du hittar handlingsplanen här Handlingsplan för hantering av parkslide längs det kommunala vägnätet Pdf, 382.7 kB. eller bland kommunens styrande planer.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok "Arbete på Väg" (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten med mera inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten ska hållas på en hög nivå och risken för olyckor minimeras.

Handboken kan laddas hem från Trafikverket och från Sveriges Kommuner och Regioner.