Ledighet för elev - Skolplikt

Avsikten med skolplikten är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för alla barn och ungdomar – en rätt som ingen ska kunna ta ifrån dem.

Ledighetsansökan för elever görs i Skola24.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 6 till 16 år som är bosatta i Sverige har skolplikt.

Avsikten med skolplikten är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för alla barn och ungdomar – en rätt som ingen ska kunna ta ifrån dem.
Enligt Skollagen är både vårdnadshavare och kommunen ansvariga för att skolplikten uppfylls, vårdnadshavare genom att se till att barnet kommer till skolan och kommunen genom att kontrollera att eleverna finns i skolan och att i annat fall meddela vårdnadshavarna.

Elevers ledighet

Rektor eller den rektorn delegerar uppgiften till, kan besluta om ledighet upp till max 10 dagar för en elev vid skolan, efter en bedömning om elevens studiesituation och möjligheter att ta igen den förlorade undervisningstiden. Endast rektor kan besluta om ledighet över 10 dagar. Om en elev ska vara ledig längre tid krävs synnerliga skäl enligt skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven, räknas inte som synnerliga skäl. Det är alltså ingen rättighet att vara ledig för semester när man har skolplikt. En längre frånvaro från skolan kan innebära att en elev måste gå om för att ta igen undervisning för att klara målen i skolan.

Anmälan till Utbildningsnämnden

Om en elev har hög otillåten frånvaro är rektor skyldig att lämna en anmälan till Utbildningsnämnden. Otillåten frånvaro är antingen skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha blivit beviljad ledighet. Till anmälan ska också lämnas en redovisning av vad skolan gjort för att hjälpa elev och vårdnadshavare.

Vitesföreläggande (hot om penningböter)

När en skolpliktig elev har hög otillåten frånvaro och vårdnadshavarna inte gör ”vad på dem ankommer ” för att eleven ska komma till skolan, som det står i Skollagen, kan Utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar med vitesföreläggande.  Det betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten.

Utbildningsnämndens beslut kan överklagas hos länsrätten.

Utdömande och indrivning av vite

När vårdnadshavare trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan ansöker kommunen hos Länsrätten att vitet ska dömas ut. Länsrätten gör då en utredning och kan besluta att vårdnadshavarna måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna.