Om Saxemaraskolan

Saxemaraskolan tillhör tillsammans med Hobyskolan Ronneby skolområde. Expeditionen finns på Hobyskolan. Saxemaraskolan består av en äldre skolbyggnad med flera nyare tillbyggnader. Förskolans lokaler liksom idrottshall och matsal är tillbyggda under senare år.

Så här jobbar vi på Saxemaraskolan

På Saxemaraskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå
grundskolans mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga.
Mål och förväntningar ska vara tydliga för alla. Skolan har stor del
av sin undervisning i åldersblandade grupper.

Det finns ett nära samarbete mellan skola, förskoleklass och
fritidshem. Alla vuxna och elever känner varandra väl. Skolan har
ofta aktiviteter för alla elever samtidigt för att stärka vi-känslan.

Skolan i Saxemara är en angelägenhet för hela samhället. Här finns
ett aktivt och intresserat föräldraråd.Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.