Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll omfattar allt från sopning och ogräsbekämpning till trafiksäkerhetsfrågor. Ronneby kommun delar ansvaret med dig som fastighetsägare.

Kommunens ansvar för barmarksunderhållet omfattar följande uppgifter:

  • Stensättningsarbeten (reparationsarbeten)
  • Sopning och renhållning av gator och torg med mera
  • Skötsel av vägslänter (slåtter, dikning, rensning av trummor med mera)
  • Ogräsbekämpning (på mekanisk väg)
  • Trafiklinjemålning (kant, mitt, spärrlinjen, övergångställen med mera)
  • Optiska trafiksignaler
  • Broar och vägräcken
  • Gatuavstängningar (tillstånd söks via polismyndigheten)

Som fastighetsägare har du också ett ansvar. Du är skyldig att utföra gångbanerenhållning och snöröjning enligt renhållningslagen och renhållningsförordningen. Läs mer i lagen om gaturenhållning. Länk till annan webbplats.