Information om förskola och skola för nyanlända barn

Nyanlända elevernas skolbakgrund och förkunskaper i svenska skiljer sig åt betydligt. Det krävs olika typer av insatser från skolan för att ge nyanlända elever möjligheter att fullfölja sin skolgång och för att få en rättvis lägesbild görs en kartläggning av barnet/eleven. Kartläggning utgår från Skolverkets allmänna råd och materialet som används är lika för hela Sverige. Det innebär ett samtal, där barnets sociala situation och tidigare skolgång kartläggs innan placering i skola sker.

Förskola

Asylsökande barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka (fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år) och anmäls av Migrationsverket till Utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare till barn med uppehållstillstånd, till barn som har kommit till Sverige via anknytningsinvandring eller som är EU-medborgare ska ansöka om förskola genom att anmäla barnet till förskolans kö. Inskrivningen görs på Kontaktcenter, Stadshuset, Karlshamnsvägen 1, Ronneby.

Grundskola

Om ditt barn är asylsökande anmäls han eller hon av Migrationsverket till Utbildningsförvaltningen.

Om ditt barn precis har kommit till Sverige och har uppehållstillstånd, har kommit via anknytningsinvandring eller är EU-medborgare, så ska vårdnadshavare anmäla barnet för kartläggning.  Inskrivningen görs på Kontaktcenter, Stadshuset, Karlshamnsvägen 1, Ronneby.

Introduktion för gymnasieelever

Språkintroduktion är ett gymnasieförberedande program för ungdomar mellan 16-18 år och som har ett annat modersmål än svenska. Programmet förbereder dig inför vidare studier på ett nationellt gymnasieprogram, folkhögskola eller Komvux. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Även här ska eleven anmälas för kartläggning. Inskrivningen görs på Kontaktcenter, Stadshuset, Karlshamnsvägen 1, Ronneby.

Nyanländas rätt till utbildning

Du kan hitta information om nyanländas rätt till utbildning på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.