Blanketter förskola & skola

Här hittar du blanketter där du bland annat kan ansöka om skolskjuts eller ledighet för ditt barn.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med denna behandling är för att kunna hantera ansökningar och utföra våra tjänster. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan med hjälp av blanketter, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av våra tjänster och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part som t ex leverantörer och underleverantörer för aktuell tjänst. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här. Länk till annan webbplats.