Om du vill planlägga

Vid intresse av planläggning ska du ta kontakt med stadsarkitekten. Om det sedan visar sig att du bör ansöka om detaljplaneläggning är nästa steg att begära ett planbesked av kommunen. Syftet med ett planbesked är att den som vill utföra en planeringsåtgärd ska kunna få ett tydligt svar hurvida kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte.

Ett planbesked ska alltid vara skriftligt och motiverat där det framgår hur lång tid planarbetet bedöms kunna ta. Planbeskedet är inte ett bindande beslut och det är inte heller möjligt att överklaga.

Begäran om planbesked

Den som vill upprätta en ny detaljplan, ändra en gammal plan eller upphäva en plan ska begära detta skriftligen. Ansökan ska minst innehålla följande:

  • Ansökningsblanketten för planbeskedPDF, korrekt ifylld och undertecknad.
  • En karta/situationsplan som visar vilket område som ärendet avser och en projektskiss som visar förslagets innebörd.
  • Av handlingarna ska det framgå vilket syfte åtgärden har.

Din ansökan skickar du till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Karlshamnsvägen 4
372 80 Ronneby

Planbeskedets innehåll

I kommunens planbesked ska det framgå om man avser att påbörja ett planabete eller inte och om arbetet påbörjas, ungefär hur lång tid det beräknas ta för att kunna anta den nya planen. Samma sak gäller om ärendet avser en ändring av en plan eller upphävandet av en plan eller områdesbestämmelser. Om planbeskedet innebär att kommunen inte avser påbörja ett planarbete ska skälen för detta beslut redovisas i planbeskedet. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till ansökan.

Vad granskas i ett planbesked?

När kommunen granskar en ansökan om planbesked utgår granskningen från den gällande översiktsplanen och rådande behov i kommunen. Den aktuella platsens olika förutsättningar för den önskade åtgärden granskas också.

Vad kostar ett planbesked?

Kostnaden för att få ett beslut om planbesked utgår från den gällande taxan i kommunen, för att få aktuella uppgifter är det därför lämpligt att höra av sig till kommunen.

Så här inleds planarbetet

När arbetet med en detaljplan ska påbörjas tecknas vanligen ett planavtal mellan kommunen och initiativtagaren till planarbetet. I planavtalet regleras vem som har ansvar för olika delar av arbetet, vilka kostnader som olika parter ska hantera och inom vilken tid olika moment beräknas kunna genomföras. För varje plan upprättas ett individuellt planavtal.