Vattentjänstplan för Ronneby kommun

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till vattentjänstplan för Ronneby kommun.

Det är kommunens skyldighet att se till att behovet av vatten och avlopp tillgodoses genom en allmän anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och om det anses föreligga ”ett större sammanhang”.

Vattentjänstplanen innefattar:

  • Hur kommunen långsiktigt planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Förslaget ställs ut för granskning under tiden 2024-05-20 t.o.m. 2024-06-20.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna, se rubriken Relaterad information längst ner på webbsidan. Du behöver programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Synpunkter på förslaget ska lämnas in till Kommunstyrelsen senast den 20 juni 2024.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers 0457-61 82 05, om Du vill ha mer information eller boka tid för att diskutera förslaget. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2022/49.

Senast 2024-06-20 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.