Sortering och Återvinning

Sortering via fyrfack

Rätt hanterat kan ditt avfall bli en värdefull resurs. Men för att kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt ställe och plats.

Om du källsorterar ditt hushållsavfall så kan vi ta hand om det på ett mer miljöriktigt sätt. Då bidrar du till en bättre miljö. Alla i samhället har skyldighet att sortera sitt avfall, antingen hemma i sina fyrfackskärl eller på de återvinningscentraler återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Just nu inför vi fastighetsnära insamling via fyrfack till hushållen i Ronneby kommun. Införandet är klart i område 1, fritidsboende i område 1 får sina nya kärl våren 2018 och i område 2 inför vi systemet hösten 2018. För fritidsboende i område 2 inför vi det nya fyrfackssystemet våren 2019.

Karta över införandet av FNI där område 1 är inringat

På kartan är område 1 inringat

Med fastighetsnära insamling via fyrfack förbättras återvinningen avsevärt. Fyrfackssystemet är en vinst för miljön samtidigt som det är en ökad service till dig. Du har din egen återvinningsstation direkt vid hemmet.

Köra bil på bananskal

Matavfallet som samlas in från hushållen i Ronneby skickas till VMAB i Mörrum för att genom rötning bli till fordonsgas. En kompostpåse full med matavfall (ca 2 kg) blir till fordonsgas som kan driva en bil i 4 km.

Tekniken har gått framåt och ur ett miljöperspektiv är inte längre hemkompostering det bästa. Riksdagens antagna nationella miljömål säger därför att matavfall i första hand ska samlas in och rötas till biogas och biogödsel.