Återvinning

Sortering och Återvinning

Rätt hanterat kan ditt avfall bli en värdefull resurs. Men för att kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt ställe och plats.

Om du källsorterar ditt hushållsavfall så kan vi ta hand om det på ett mer miljöriktigt sätt. Då bidrar du till en bättre miljö. Alla i samhället har skyldighet att sortera sitt avfall, antingen hemma i sina fyrfackskärl eller på de återvinningscentraler återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Med fastighetsnära insamling via fyrfack förbättras återvinningen avsevärt. Fyrfackssystemet är en vinst för miljön samtidigt som det är en ökad service till dig. Du har din egen återvinningsstation direkt vid hemmet.

Minska avfall

Minska ditt avfall

Det effektivaste sättet att minska sitt eget avtryck på miljön är att skapa mindre mängd avfall.

Sortering

Sorteringsguide

Det är viktigt att vi sorterar rätt. På så sätt kan vi ta vara på de resurser som finns i vårt avfall på bästa sätt. Läs vår sorteringsguide här!