Handlingsplaner

Ordningsregler

  • Skolan är en arbetsplats.
  • Uppförande och ordning skall vara till varandras glädje och framgång. Vid utrymning skall personalens anvisningar följas.
  • Hets mot folkgrupp, mobbning eller andra former av kränkande behandling är inte tillåtet. Om sådan verksamhet upptäcks skall det omgående anmälas till personal.
  • Tobak, alkohol och andra droger får inte förekomma inom skolans område.
  • Förtäring av mat och dryck får inte ske i närheten av någon dator.
  • Mobiltelefoner skall vara avstängda eller ljudlösa under lektionstid.
  • Ytterkläder får inte finnas i matsal eller lektionssalar.


Materiella skador

  • Uppmärksamhet och agerande mot skadegörelse är en förutsättning för en trivsam miljö.
  • Skador som uppmärksammas skall rapporteras muntligt eller skriftligt till rektor.
  • Rektor skall meddela den studerande och vårdnadshavare (för minderårig) om ersättningsyrkande från skolan.