Artikeln publicerades 4 mars 2021

Ny VA-taxa

Ny taxekonstruktion för VA-tjänster

Ronneby Miljö & Teknik AB inför en ny taxekonstruktion avseende anläggningsavgift för VA-tjänster i Ronneby Kommun from 2021-06-01.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad i verksamhetsområdet. Anläggningsavgiften är en del av Va-taxan som beslutas utifrån självkostnadsprincipen. Avgiften är unik för varje fastighet och bestäms utifrån storleken på din fastighets tomt, storleken på byggnaden på fastigheten samt antalet ledningar (vattenledning, spillvatten- och dagvattenledning) som är framdragna till fastigheten.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område som vi ska förse med vattentjänster. De bestäms av kommunfullmäktige. Anläggningsavgifterna gäller inom verksamhetsområdet. Du kan få tillgång till allmänt vatten och avlopp även om din fastighet är utanför verksamhetsområdet. Då skrivs ett avtal där det bland annat står vad anläggningsavgiften blir i dessa fall.

Avgiftstyper

Anläggningsavgiften är uppdelad i flera avgiftstyper. Storleken på avgifterna beror på:

  • vilka VA-tjänster du ska ha; vatten, spillvatten och/eller dagvatten
  • hur stor tomten är
  • hur många lägenheter som finns på fastigheten.
  1. Servisavgift: Servisavgiften täcker kostnaden för att bygga en normal uppsättning servisledningar fram till din förbindelsepunkt. Avgiften är kostnadsrelaterad.
  2. Förbindelsepunktsavgift: Förbindelsepunkt-avgiften är den avgift som hänförs till den nytta fastigheten har av en förbindelsepunkt där du får tillgång till VA-tjänsterna. Avgiften är nyttorelaterad.
  3. Tomtyteavgift: Tomtyteavgiften bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen och baseras på tomtens storlek. Avgiften är kostnadsrelaterad.
  4. Lägenhetsavgift återspeglar den nytta som varje lägenhet har av tillgången till VA-tjänsterna. Med lägenhet menas en självständig bostadsenhet där varje påbörjat 150 tal m2 bruttoarea (BTA) räknas som en lägenhet. Ju fler lägenheter man har på en fastighet desto större nytta har man av vattentjänster. Avgiften är nyttorelaterad.

 

Frågor och svar om den nya anläggningstaxan

Varför byter ni taxekonstruktion?

Den nya taxekonstruktionen är enhetlig och beprövad och följer branchorganisationen Svensk Vattens basförslag och följer förändrade regler och praxis nationellt.

Innebär den nya taxan att jag får betala mer för vattentjänsterna varje år?

Den nya taxan gäller endast om du ny ansluter vattentjänster eller om du utökar byggnationen på fastigheten över 150 m2 eller uppför en ny bostadsenhet tex ett Attefalls hus på fastigheten.

Påverkar det nya taxan mig?

Om du har en påbörjad VA-anslutning där du inte fått förbindelsepunkten anvisad innan den 1/6 2021 eller har en pågående utökning av byggnationen på fastigheten så kan taxan påverka storleken på din anläggningsavgift. Har du ingen Va anslutning eller utökning av byggnationen på gång så påverkar det inte dig alls.

Vad är förbindelsepunkt?

Det är punkten som avgränsar den allmänna Va-anläggningen och fastighetens Va-installation.

Kan jag förhandla om anläggningsavgiften?

Taxan är beslutad av Kommunfullmäktige och kan inte förhandlas.

Gäller taxan för alla typer av fastigheter?

Det finns två olika delar av taxan, en del som avser bostadsfastigheter och jämställd fastighet samt campingfastighet beskriven enligt VA taxan §3 och en del som avser annan fastighet beskriven enligt Va taxan §3

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner av från till exempel tak, vägar, stenläggningar och parkeringsplatser som hanteras i ledningar för dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Min fastighet är en industri eller butik varför ska jag betala lägenhetsavgift?

Avgiften avser inte alltid en fysisk lägenhet den kan också avse en bostadsenhet eller påbörjad 150 m2 bruttoarea. Därför kommer även verksamhetslokaler betala lägenhetsavgift.