uppströmsarbete

Uppströmsarbete

Uppströmsarbete är ett förebyggande arbete som syftar till att minska eller stoppa föroreningar vid källan så att de aldrig kommer in till avloppsreningsverket eller släpps ut i åar, sjöar och hav. Det vill säga motverka problemen innan de uppstår.

På våra avloppsreningsverk tar vi bort en stor del av näringsämnen som bidrar till övergödningen men vi kan inte ta bort alla miljögifter. Det betyder att det som inte tas bort får rinna vidare till våra vattendrag eller hamnar i slammet.

Slam är en restprodukt som bildas under avloppsvattenreningsprocessen. Den innehåller näringsämnen och kan därför användas som gödsel inom jordbruket men endast när det inte innehåller höga halter av tungmetaller och andra hälso- och miljöskadliga ämnen.

Uppströmsarbete är en del av Ronneby kommuns miljöprogram och Miljötekniks strategiplan och miljömål. Arbetet bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen så som Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt delvis även God bebyggd miljö och Ett rikt odlingslandskap.

Det som Miljöteknik gör för att arbeta uppströms är bland annat kartläggning av utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter, provtagningar i ledningsnätet samt inventering och insamling av information om anslutna verksamheter.

Uppströmsarbete riktar sig både mot verksamheter och privata hushåll och det är viktigt att alla hjälper till. Vill du veta hur?
Läs gärna mer under Toalettvett.