Vattenmätare

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.

Fördelar med vattenmätare hos enskilda kunder

  • Skälig och rättvis kostnadsfördelning mellan kunderna.
  • Miljömässiga vinster. När var och en har koll på sin förbrukning minskar den totala förbrukningen.
  • Lättare att upptäcka eventuellt läckage eller onormal förbrukning.

Vattenmätaren ägs av Ronneby Miljö & Teknik

Miljöteknik tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (Miljöteknik) tillträde till den vid behov.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Detta innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.