Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter du upphört som kund. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

OFFENLIGHETSPRINCIPEN

Ronnebyhus är en offentlig organisation och det innebär att all information som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar. Alla handlingar sparas enligt de arkivbestämmelser som gäller.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

AB Ronnebyhus, 556518-3943 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din sökprenumeration/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står som sökprenumerant. Om du inte önskar stå kvar kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är giltiga och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.
Ronnebyhus erbjuder lägenhet enligt företagets uthyrningspolicy.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Vi använder till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar. Vi hämtar in uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme. När vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver används också dina uppgifter.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är giltiga. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet. Vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas, ett registerutdrag. Din ansökan om detta måste vara skriftlig och innehålla din namnteckning i original. Skicka din ansökan till AB Ronnebyhus, Box 264, 372 21 Ronneby.
Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter rätt i enlighet med dataskyddsförordningen, kontakta tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se Länk till annan webbplats.