Artikeln publicerades 6 oktober 2023

Underrättelse om laga kraft gällande detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. (Södermark)

Kommunstyrelsen har 2023-09-05 § 228 antagit ny detaljplan för Kalleberga 8:267 med flera fastigheter i Södermarksområdet söder om Kallinge, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har fått laga kraft 2023-10-06.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen