Överklaga beslut

I en kommun finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Det finns stora skillnader mellan de två överklagandemöjligheterna, både vad gäller hur man överklagar, vem som får överklaga och vad domstolarna får pröva vid ett överklagande.

Att ha möjligheten att överklaga kommunala beslut och på så sätt underkasta beslutet en rättslig prövning av domstol är ett viktigt inslag i den svenska demokratin.

Två typer av överklaganden

I en kommun förekommer två huvudtyper av överklaganden.

  • Överklaganden enligt kommunallagen ­˗ laglighetsprövning.
  • Överklagande enligt speciallagstiftning ˗ förvaltningsbesvär.

  Laglighetsprövning

  Beslut av kommunala organ – fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser samt i vissa fall de kommunala revisorerna – överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning om det inte finns bestämmelser i lag som säger att beslutet ska överklagas som förvaltningsbesvär. Kommunfullmäktiges beslut överklagas nästan alltid i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning .

  Utmärkande för laglighetsprövning är:

  • Att endast kommunmedlemmar har överklaganderätt, oavsett om beslutet angår honom eller henne personligen.
  • Att tiden för att överklaga börjar löpa när det justerade sammanträdes­protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  Den som klagar får inte åberopa någon ny omständighet som stöd för sin talan efter att tiden för att överklaga gått ut. Domstolens prövar endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Domstolen kan bara undanröja (kassera) beslutet men inte ändra beslutets innehåll.

  Det finns fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (10 kap 8 § kommunallagen):

  • Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen (överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen)
  • Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Om beslutet strider mot lag eller annan författning

  Uppräkningen i paragrafen är uttömmande, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att genom laglighetsprövning få ett kommunalt beslut upphävt på någon annan grund än de nämnda.

  Förvaltningsbesvär

  Ronneby kommun är indelad i ett antal nämnder som av kommunfullmäktige anförtrotts olika typer av ansvarsområden. Flertalet av de beslut som fattas av dessa nämnder fattas inte med stöd av kommunallagen utan med stöd i så kallad speciallagstiftning. Dessa beslut överklagas med förvaltningsbesvär. Exempel på beslut som överklagas med förvaltningsbesvär är socialnämndens beslut om ekonomiskt bistånd och särskilt boende som fattas med stöd av socialtjänst­lagen och byggnadsnämndens beslut om bygglov med stöd av plan- och bygglagen. Ofta har ett ärende startat med att en kommunmedlem sökt bygglov eller liknande men ärendet kan också ha börjat med att kommunen gör en tillsyn av något slag som sedan resulterar i i ett beslut.

  Utmärkande för förvaltningsbesvär är:

  • Att endast den person eller det företag som berörs av beslutet kan överklaga.
  • Att tiden för att överklaga börjar löpa när du fått (delgetts) beslutet.
  • Att domstolen prövar både beslutets laglighet och lämplighet.
  • Att domstolen kan upphäva, ändra eller helt ersätta det tidigare beslutet med ett nytt beslut. 

  Hur överklagar jag ett kommunalt beslut?

  Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

  Laglighetsprövning gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Förvaltningsrätten kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedborgare i Ronneby kan anmäla ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats.. Anmälan ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits, det vill säga att ett meddelande om att beslutet tagits har publicerats på kommunens anslagstavla som finns här på hemsidan. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

  Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta Förvaltningsdomstolen är högsta instans.

  • Ditt överklagande ska vara skriftligt.
  • Ange vilket beslut det är du överklagar och vem som fattat det.
  • Ange vilken eller vilka fel som du tycker kommunen gjort (se de fyra grunderna i 10 kap 8 § kommunallagen ovan) och de omständigheter som du vill åberopa som stöd för din uppfattning.

  Tänk på att du inte kan komplettera ditt överklagande med nya omständigheter efter det att tiden för att överklaga gått ut.

  Ditt överklagande ska skickas till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats. i Växjö inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla som finns här på hemsidan.

  Förvaltningsbesvär

  Om du delgetts ett beslut av kommunen t.ex. att din bygglovsansökan inte har beviljats så ska det framgå hur du ska överklaga det och till vilken myndighet du ska skicka ditt överklagande. I beslutet ska det även framgå inom vilken tid (överklagandetiden) du senast kan överklaga beslutet. Överklagandetiden börjar löpa från det datum du fick (delgavs) beslutet.