Artikeln publicerades 6 september 2023

Underrättelse om laga kraft för upphävande för del av byggnadsplan över Jordökalv

Kommunstyrelsen har 2022-06-07 § 174 antagit upphävande för del av byggnadsplan över Jordökalv, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har fått laga kraft 2023-09-06.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen