Artikeln publicerades 13 februari 2024

Kungörelse om samråd gällande detaljplan för Hoby 19:1 - Nya bostäder eller förskola i nordöstra Bräkne Hoby

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 om ett uppdrag för detaljplaneläggning av en ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby. Uppdraget är en följd av det planrogram som gjorts för stadsdelen. Kommunstyrelsen valde i januari 2023 att utöka planförslaget så att det också skulle medge bostadsändamål. Ronneby kommun skickar därför ut förslaget på ett förnyat samråd.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förnyat förslag till detaljplan för del av fastigheten Hoby 19:1 i den norra delen av Sanden i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.

Detaljplanens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en ny byggrätt för bostäder eller en naturnära förskola i stadsdelen Sanden i Bräkne-Hoby. Vidare syftar detaljplanen till en placering och utformning av bostäderna eller förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de topografiska naturförhållandena på platsen.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Efter ett första samråd med berörda myndigheter och allmänheten har planförslaget och tillhörande utredninmgar bearbetats och kompletteras.

Förslaget ställs ut för ett förnyat samråd under tiden 2024-02-19 till och med 2024-03-10. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2021/357.

Senast den 10 mars 2024 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.