Parkeringstillstånd

Här hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. För generell dispens för parkering på allmän platsmark, kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen direkt.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För rörelsehindrade kan kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination. Exemepel på rörelsehinder är nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots hjälpmedel för förflyttning, inte klara att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare om särskilda skäl föreligger.

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.

Ansökan görs i den kommun där man är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan behövs ett läkarintyg och ett foto i passformat samt namnteckning.

Detta gäller vid parkering

Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.

Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.

På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Under högst tre timmar på gågata.

I Ronneby kommun används p-skiva. Den kan du köpa i närmsta affär.

Mer information, regler, villkor och ansökningsblankett finns att hitta i ansökan längre ner på sidan.