Parkeringstillstånd/dispens

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Generell dispens kan ges vid till exempel flytt eller andra särskilda fall, efter bedömning.