Enskild väghållning

De vägar eller gator som inte är helt statliga eller ingår i Gatu- och Parkenhetens ansvarsområde sköts av vägsamfälligheter, vägföreningar, samhällsföreningar eller enskilda fastighetsägare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dem!

Den ekonomiska delen täcks av statligt och/eller kommunalt bidrag samt ideella insatser. Enligt reglementet för enskild väghållning är kommunens bidragsnormer indelade i enskilda vägar med statsbidrag, enskilda vägar utan statsbidrag samt enskilda utfartsvägar utan statsbidrag. Här hittar du lite kort information om de olika typerna av vägar. Vill du har mer information om bidragen - klicka på "Bidrag" till vänster.

Enskilda vägar med statsbidrag

Här ingår vägar skötta av både vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Antalet är 160 st med en total väglängd av cirka 470 km. Den styrelse som väljs vid föreningens årsmöte har ansvaret för väghållningen.

Bidraget som både är statligt och kommunalt betalas ut dels som årligt driftbidrag, dels som förbättringsbidrag eller som iståndsättningsbidrag. Därför kallas dessa vägar för statskommunala vägar. 

Enskilda vägar utan stadsbidrag

Sådana här  vägar finns i de fyra samhällena Belganet, Eringsboda, Hallabro och Backaryd med en total längd av cirka 14 km inklusive gång- och cykelvägar. Ansvaret för vägarna ligger hos en styrelse. Bidrag utbetalas till den årliga driften endast som kommunalt bidrag, enligt en särskild klassning, och är indexreglerat.

Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

Dessa utfartsvägar är cirka 210 st med en total väglängd av cirka 170 km. De berör endast åretruntboende med en längd av minst 100 m till närmaste allmänväg, vägsamfällighet eller vägförening.

Ett kommunalt årligt driftbidrag betalas ut till enskilda fastighetsägare samt även till andra såsom vägföreningar, intresseföreningar etc. Bidraget som är indexreglerat betalas inte ut till mottagare som redan har statligt eller kommunal bidrag. Se särskilt ansökningsformulär nedan.

Söka bidrag