Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll omfattar allt från sopning och ogräsbekämpning till trafiksäkerhetsfrågor. Ronneby kommun delar på ansvaret med dig som fastighetsägare!

Kommunens ansvar för barmarksunderhållet omfattar följande uppgifter:

  • Stensättningsarbeten (reparationsarbeten)
  • Sopning och renhållning av gator och torg med mera
  • Skötsel av vägslänter (slåtter, dikning, rensning av trummor med mera)
  • Ogräsbekämpning (på mekanisk väg)
  • Trafiklinjemålning (kant, mitt, spärrlinjen, övergångställen med mera)
  • Optiska trafiksignaler
  • Broar och vägräcken
  • Gatuavstängningar (tillstånd söks via polismyndigheten)

Som fastighetsägare har du också ett ansvar. Du är skyldig att utföra gångbanerenhållning  och snöröjning enligt renhållningslagen och renhållningsförordningen. Läs mer om renhållningslagen nedan.

Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen om du undrar något eller har en synpunkt.