Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus

Kommunstyrelsen har genom Enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder.

Detaljplanen planen har hanterats med ett standardförfarande. Planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-02-05 till och med 2021-02-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen.

Detaljplanen har varit utskickad på granskning till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14. En redovisning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i granskningsutlåtandet.

Beslut om antagande

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 175 att anta förslaget till ny detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun.

Planhandlingar och utredningar kan laddas ner som PDF-filer under relaterad information längst ner på denna artikelsida. Programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande behövs för att kunna öppna dem.

Överklagan

Beslutet att anta detaljplanen är överklagat till mark- och miljödomstolen.

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Mark- och miljödomstolen är den första instansen som juridiskt prövar överklagade detaljplaner.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.