Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget avviker inte från översiktsplan Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-02-05 till och med 2021-02-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har utredningar för trafik, dagvatten och buller upprättats. Det har också gjorts ändringar och tillägg i planhandlingarna.

Förslaget ställs ut under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entrén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna här nedan. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Karla Hentzel, 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj, 0457-61 82 27. Det går också bra att skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se (ange diarienummer KS 2021/74).

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KF 2021/74.

Senast den 14 januari 2022 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration