Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2019 att påbörja ett detaljplanearbete för området ”Södra Johannishus”. Uppdraget syftar till planläggning för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder. Planområdet motsvarar området JO-01 i kommunens översiktsplan Ronneby 2035.

Planförslaget var ute på samråd under februari 2021. Under samrådstiden var det också ett digitalt samrådsmöte. Vi har tagit emot synpunkter från myndigheter, sakägare och andra berörda. Alla inkomna synpunkter kommer att bemötas i en samrådsredogörelse.

Under våren och sommaren har vi haft fortsatt dialog med berörda. Vi har beställt en trafikutredning, en dagvattenutredning och en bullerutredning. Plankartan och planbeskrivningen håller på att revideras och en samrådsredogörelse tas fram.

Det reviderade planförslaget kommer att skickas ut på granskning under sensommar/höst och då finnas tillgängligt här på webben.

Samrådshandlingarna finns fortfarande tillgängliga för nedladdning här nedan. Utredningarna läggs också upp efter hand som de blir klara. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Karla Hentzel, 0457-61 81 54 Länk till annan webbplats. eller karla.hentzel@ronneby.se.


Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatser Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration