Mondän badort

Ambitionen var att skapa den förnämligaste kurorten i landet, både till storlek och utformning. En ny blomstringstid stod för dörren, anläggningen var till ytan Sveriges största och i slutet av 1870-talet passerades den anrika Medevi Brunn beträffande antalet brunnsgäster.

År 1873 övergick brunnsanstalten i ett nybildat aktiebolags ägo, Ronneby Helsobrunns AB. Staten överlät kostnadsfritt tomt och byggnader. Samtidigt förvärvade bolaget egendomen Karlstorp och delar av hemmanet Skogsgården.

Monteringsfärdiga uthyrningsvillor levererades per ångbåt från Göteborg och en restauration med bekväma sällskapsrum samt ännu ett badhus uppfördes. Badhus No 1, färdigt 1876, anses ha varit det största i sitt slag i landet. Fyra privata byggherrar lät bygga egna sommarvillor i parken. Villa Vera, Villa Castagna och Villa L finns fortfarande kvar.

Under 1880 och 90-talet fullbordades Brunnens omvandling lagom till 200-årsjubiléet 1905. Det pampiga Brunnshotellet, som ritades av malmöarkitekten Alfred Arwidius, var norra Europas största träbyggnad och stod färdigt 1897.

Brunnssalongen revs och ersattes på platsen av ett öppet promenadgalleri, Brunnshallen. Den danske trädgårdsmästaren Henrik Madelung anlade planteringar och park i området. I norra delen tillkom tre sjukhem och brunnslasarettet. Södra delen var mer badortspräglad med villor, tennis- och cykelbanor samt det stora hotellet.

Brunnsgästerna, som kom från hela Europa, blev allt fler och 1906 noterades ett rekord på 2 839 besökare. Efter 1920 minskade antalet gäster för varje år. 1929 var konkursen ett faktum. Anläggningen drevs i ny regi fram till 1939, då utvecklingen definitivt hastat förbi kurortsväsendet och de öppna strandbaden vunnit i popularitet bland badgästerna.