Njut av naturreservaten

Skog

Höstens färger är magiska, ut och njut av dem i något av alla 40 naturreservat som finns i Ronneby kommun. Packa för picknick, på med sköna skor och ge dig ut och utforska.

Här har vi samlat ihop en lista med några av dem, mer information finns på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Här i länken Länk till annan webbplats. finns också en krysslista för Blekinges alla naturreservat.

 • Järnavik, söder om Bräkne-Hoby. Ett variationsrikt område med en rik flora. Omväxlande höga berg och djupa raviner, fina strövstigar och en intressant historia gör att området är ett populärt strövområde. Här finns ädellövskogen i den norra delen och kargare berghällar i söder, och bergen stupar brant ner mot viken. Hitta hit- E22 avfart 55, följ skyltning Järnavik. N 56*10’26” E 15*04’26” Anordningar: rastplatser, vindskydd, toalett, bad. Vandrarhem finns i hamnen, kajakuthyrning. Båtturer till och från Tjärö. Kiosk, servering och badplats med bryggor finns vid campingplatsen.


 • Lillagärde, mitt i Bräkneåns vackra dalgång. Ett mindre reservat med skiftande naturmiljöer som hagmarksområde, ädellövskog, blandskogspartier och en gammal strandslåtteräng. Området är fågelrikt där sångare, trastar, mesar och bofinkar dominerar. Forsärla finns sporadiskt vid ån vari den ovanliga flodpärlmusslan finns. Hitta hit- E22 avfart 55, kör genom Bräkne-Hoby och sväng efter 1 km vänster mot Björkeryd. Efter 2 km, sväng höger vid skylt ”naturreservat”. Efter 1 km, sväng vänster vid skylt ”Lillagärde Naturreservat”. Efter 1 km kommer man fram till en mindre parkering. N 56*16’23” E 15*06’10”. Anordningar: Parkeringsplats, rastplats och markerad stig.


 • Ronneby Brunn & Södra Brunnsskogen, nära Ronneby centrum. Brunnsparken anlades 1873 och harmonierar med naturen med flera vackra planteringar. Den lummiga Brunnsskogen bjuder på härliga naturupplevelser och vackra stigar, lyssna till fåglarnas sång och slå dig ner vid Trollsjön för en stunds vila, kanske får du höra någon av Blekinges fyra hackspettar. Hitta hit- Följ brunvit skyltning Ronneby Brunnspark från E22. Västerifrån ta avfart 56, österifrån ta avfart 58. N 56*12’00” E 15*16’55”


 • Gö, längst ut i skärgården söder om Ronneby centrum. Området är ett av Blekinges största och värdefullaste reservat. Här finns stora, unika, välbevarade ekskogsområden med stor artrikedom och många olika miljöer, härliga sandstränder, järnåldersgravfält och rika havsområden. En mängd fornlämningar från olika tidsepoker visar på människans långa närvaro i området. Namnet Gö nämns första gången i kung Waldemars jordebok 1241 och syftar på den by som låg på halvöns östra sida invid vägen mot Gö udde. Gökalv är omtyckt för sina fina badplatser med härliga sandbottnar. Hitta hit- Tag av från E22 i Listerbyrondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Följ skyltning mot Kuggeboda och Gö. N56*08’35” E15*17’19” N56*08’00” E15*19’04”. Anordningar: Grillplatser, toaletter, markerade stigar.


 • Lindö Udde, söder om Listerby, längst ut i skärgården. En av de sydligaste utposterna i Blekinge som kan nås med bil. Här kan man ströva runt halvön längs den steniga stranden och njuta av den öppna havsutsikten. Det är en av de bästa platserna i Blekinge för den som vill skåda fåglar. Vid södra udden finns en raststuga med stor skådarterrass. Från 1800-talet till in på 1930-talet pågick stenbrytning på Lindö och spåren av stenhuggeriverksamheten präglar hela halvön. Hitta hit- Vik av från E22 vid Listerby, kör mot Kuggeboda. Kör genom Kuggeboda mot Korsanäs. Följ vägvisning mot Lindö naturreservat. N 56*07’27” E 15*20’55”. Anordningar: Parkering, raststuga, rast- och eldplatser, toalett och strövstigar.


 • Listerby skärgård, består av de vackra öarna Arpö, Vagnö och Slädö samt några mindre holmar och skär som endast kan nås med båt. På de största öarna har det förekommit jordbruk och här har under lång tid funnits bofast befolkning. Det finns många spår efter forna tiders brukande och öarna har ett rikt djur- och växtliv. Det går betande djur på många av öarna som till största delen är bevuxna med ekskog. Hagmarkerna har många gamla och grova ekar. På Slädös hällar växer mest tall. Naturliga hamnar finns på norra Arpö och västra Slädö. De omväxlande naturmiljöerna ger upphov till ett rikt fågelliv. Hitta hit- Listerby skärgård kan endast nås med egen båt. På Arpös norra sida finns en brygga. Anordningar: Grillplatser, toalett, brygga.


 • Almö, strax norr om Hasslö. Ett populärt utflyktsmål. Hit åker man för att bada, ha picknick eller promenera längs vandringslederna. I reservatets norra del finns vackra ekhagmarker och lummiga lövskogar. Söderut tar ett öppet landskap vid med hedar, hällmarker och strandängar. Hitta hit- Tag av från E22 i Hasslörondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Följ skyltning Almö. N56*09’51” E15*27’25”, N56*09’06” E15*27’02”, N56*08’53” E15*26’30”. Anordningar: Grillplatser, toaletter, markerad vandringsled.


 • Vambåsa hagmarker, på fastlandet norr om Hasslö innan Almö. Reservatet består av två områden, det södra ligger vid havet och det andra nordost om gården Stora Vambåsa. I de båda kan man ströva genom ett vackert eklandskap med imponerande hagmarksekar. Trakterna kring Vambåsa är Blekinges till antalet rikaste fornlämningsområde med ett stort antal gravar och gravfält från brons- och järnålder. Hitta hit- Tag av från E22 i Hasslörondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Strax före Almö finns parkering vid Hjortahammars gravfält. Anordningar: P-platser, fågeltorn, markerad led.


 • Kvalmsö, utanför södra Vambåsa. Ett gammalt odlingslandskap med ekhagar, öppna betesmarker, hällmarker och strandängar. I den omväxlande naturen finns ett rikt växt- och djurliv. Utmed västsidan finns klippor och små stränder som inbjuder till bad. Stenmurarna på Kvalmsö är sällsynt välbyggda, till exempel de som löper utmed vägen öster om gården vid Gåraviken. Karakteristiskt för Kvalmsö är också de fantastiskt fint lagda odlingsrösena som byggdes av den sten som bönderna med mödosamt slit röjt från åkrarna. Hitta hit- Via egen båt eller till fots från Vambåsa hagmarkers parkering. N56*10’22” E15*26’17”. Anordningar: Rastplatser och strövstig.


 • Sänneshult, öster om Möljeryd. Här kan du vandra i den vackra bokskogen mellan sjöarna Sännen och Listersjön. Den är som vackrast under lövsprickningen i början av maj. Naturreservatet och dess omgivningar är omtyckta strövområden, som bland annat passeras av Blekingeleden. Hitta hit- sväng av E22 vid avfart 57, kör genom Kallinge. Fortsätt norrut mot Tving. Sväng höger vid skylt Naturreservat, ca 14 km från Kallinge. N56*18’38” E15*21’20”. Anordningar: P-platser, vandringsleder, rastplatser.


 • Johannishus åsar, norr om Johannishus. Åsen höjer sig mjukt i terrängen och slingrar sig fram genom ett bördigt odlingslandskap. Reservatet sträcker sig 6 km i nordsydlig riktning, från Hillerslätt i norr till Hjortsberga i söder. Åsen består mest av hagmarker med gamla knotiga ekar. Här finns ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden. Människor har levt och verkat under tusentals år tack vare den bördiga jorden. Det finns omkring 350 registrerade fornlämningar varav de flesta är gravar. Vid Västra Vång har man hittat Blekinges största skattfynd. I samband med plöjning 1865 hittade man ett kopparkärl fyllt med sex kilo guld- och silverföremål och är till stor del av vikingatida ursprung. Hitta hit- Kör av E22 i Listerbyrondellen, mot Johannishus. Passera genom Johannishus samhälle, följ skyltning mot Tving. Reservatet sträcker sig längs båda sidor om vägen. Parkering i Västra Vång. N56*15’43” E15*25’37”. Kör av E22 vid Leråkra, mot Tving. Efter ca 2 km, vid Hjortsberga, når du reservatet från söder. N56*13’21” E15*24’19”. Anordningar: P-platser finns vid Hjortsberga, Hammarskulle, Kasakulle och Vång.