Artikeln publicerades 15 december 2021

Nytt beslut avseende Peder Holmsgatan 9 och 11 i Ronneby

Bolagsstyrelsen för AB Ronnebyhus har den 6 december beslutat att inte fullfölja tidigare ställningstagande avseende nyproduktion på Peder Holmsgatan 9 och 11. De båda husen ska i stället genomgå renovering och energieffektiviseringsåtgärder.

Sedan bolagsstyrelsens strategidagar 20-21 september 2021 har förutsättningarna påtagligt förändrats avseende; investeringsstöd för nyproduktion, energieffektiviseringsstöd, fortsatt tilltagande byggkostnader, efterfrågan på lägenheter i ett visst prissegment samt följsamhet till Ronneby kommuns nya hållbarhetsstrategi som förväntas antas av kommunfullmäktige inom kort. Sammantaget är det dessa fem faktorer som föranlett bolagsstyrelsen att ändra inriktning för Peder Holmsgatan 9 och 11. Nedan kortfattad sammanfattning.

  • Riksdagens beslut den 24 november om ramar för statens budget 2022 innebar att investeringsstödet för nyproduktion av hyresbostäder och bostäder för studerande avskaffas från årsskiftet 2021/22. Att detta investeringsstöd avskaffas får stor ekonomisk påverkan då stödet medgav 4 800 kr/m² boarea (BOA)
  • Regeringen beslutade den 20 juni 2021 att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Också detta beslut har Riksdagen, i samband med beslut om ramar för statens budget 2022, beslutat att avveckla efter årsskiftet 2021/22. Detta stöd kan sökas fram till årsskiftet 2021/22 vilket Ronnebyhus avser göra nu då husen istället renoveras och energieffektiviseras
  • Stor osäkerhet avseende tilltagande byggkostnader. Statistiknyhet från SCB 2021-11-15. Årsförändringen för byggkostnaderna var 8,2 procent i oktober jämfört med föregående år. I dagsläget finns inga indikationer på tillbakagång eller avmattning. Kostnader för främst trävaror, stål och betong ökar kontinuerligt. När konsekvenserna av den pågående och akuta el-krisen slår i genom på byggkostnaderna återstår att se. Klart är att framtagande av centrala byggmaterial är förhållandevis energikrävande
  • I Ronneby föreligger stort antal nyproducerade hyresbostäder som i stor utsträckning hamnar i samma prissegment, se likvärdiga hyresnivåer. Bolagets vakanser ligger fortsatt lågt, dock med en tydlig avmattning av söktrycket inom befintligt bostadsbestånd. Ronnebyhus ser att en bredare målgrupp kan nås med det ett annat prissegment/lägre hyresnivå
  • Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 har tagits fram för att säkerställa att hela kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla dem som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun. Några av Hållbarhetsstrategins fokusområden och inriktningar har en tydlig koppling till Ronnebyhus verksamhet: Samhällsnyttig cirkulär och biobaserad ekonomi, ökad resurshushållning samt klimat och energi. Ronnebyhus gör bedömningen att renovering innebär större följsamhet till Hållbarhetsstrategin än nyproduktion i detta projekt