Nycklar

Nycklar kvitteras ut hos Ronnebyhus när det är dags att flytta in.

Observera att första hyran alltid måste vara betald innan nycklarna lämnas ut. Normalt får du tre nycklar och två taggar om taggsystem finns i huset du ska bo i. Vill du beställa extra nyckel/tagg går det bra mot betalning.

Nyckel 450:- /styck
ILOQ Nyckel 750:- /styck
Extra tagg 155:- /styck

Behöver du göra cylinderbyte kostar det 1950 kronor. (Priset gäller ej ILOQ-cylinder)

Elektroniska nycklar

Vissa av våra fastigheter är försedda med ett elektroniskt nyckelsystem ”taggar”. Det kan tex gälla entréer, källare eller bokning av tvättider. Det medför möjligheter att spara personuppgifter på flera sätt genom boknings- och passageloggar.
Ändamålet med behandlingen av personupp­gifter är att underlätta hanteringen av nycklar och bokning av tvättider för dig och Ronnebyhus. Den lagliga grunden är dels att upprätthålla hyresavtalet så att du får tillträde till lägenhet och ge­mensamma utrymmen, dels intresseav­vägning. Några uppgifter behöver dock inte sparas för att upprätt­hålla hyresavtalet utan det är framförallt med stöd av intres­seavvägning som uppgifter be­handlas. Behandlingen av per­sonuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändig för att du ska kunna boka tvättstuga. I vissa fall kan in­passeringsloggar behöva sparas under en tid för att Ronnebyhus ska kunna utreda störningar med mera i boendet. I dessa fall är den lagliga grunden att styrka ett rättsligt anspråk med anledning av hyres-avtalet, det vill säga att få störningen eller störningarna att upphöra.
Vilka personuppgifter är relevanta att registrera?
Med intresseavvägning som grund:

  • Bokningslogg av tvättstuga, uppgifterna avidentifieras må­nadsvis eftersom antalet boknings­bara tider baseras på månatlig användning.
  • Bokningslogg för att ta fram statistik över hur tvättstugan används.
  • Uppgift om längre lås-och dörröppningsti­der. 

För att kunna tillvarata rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet:

  • Passageloggar i gemensamma utrymmen för att vidta åtgärder med anledning av störningar i boendet. Uppgifterna ska dock raderas efter maximalt två veckor om upp­gifterna inte används. 

Passageloggen kan alltså användas för att vidta åtgärder med anled­ning av störningar i boendet.