Katt

Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!

Katten är ett djur som varit i människans tjänst länge. Förr i tiden var den ett utpräglat nyttodjur som kunde fånga råttor och möss ute på lantgårdarna och som därför tilläts gå fritt. Numera hålls flertalet katter som sällskapsdjur och det är många hushåll som har katt även i tätorternas bostadsområden.

På gott och ont har traditionen att låta katterna springa fritt tagits med när katten har blivit ett "stadsdjur". Som lösgående kan den fortfarande göra nytta som råttfångare m m och ha ett gott liv ur djurskyddssynpunkt. Å andra sidan medför de lösgående katterna en del problem i tätortsmiljö, t ex

 • lämnar avföring och urin i sandlådor, rabatter m m,
 • orsakar allergier hos närboende,
 • revirmarkerar på byggnader, bilar m m med stark urinlukt som följd,
 • repar lack på bilar och orsakar andra skador,
 • blir offer för och kan orsaka trafikolyckor,
 • ökar risken för vildkatter, smittspridning, m m.

Råd till kattägare

 • Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!
 • Vill du vara på den säkra sidan så håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, även att vänja en utekatt till detta. Vidare håller den sig lättare ren, slipper fästingar, olycksrisken minskar, mm.
 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kastrera katten så det inte blir oönskade ungar. En kastrerad katt blir ofta fredlig, hemtam och går inte omkring och skvätter i samma omfattning.
 • Hör med dina grannar om de har något emot att katten går fritt. Tänk på att en katt kan röra sig över ett stort område, så det kan bli många att tillfråga!
 • Märk katten med halsband eller öronmärkning och håll den i vårdat skick. Den kan annars tas för vildkatt och riskerar då att bli infångad och avlivad.

Vilka regler gäller?

Lagen om tillsyn över katter och hundar säger bl a att "hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Om vildkatter står att "en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tättbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten." Det är polismyndigheten som är tillsynsmyndighet för denna lag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ingripa med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. § 36 i förordningen säger att "husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer".

Villkoren för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna ingripa är att ägaren till katterna är känd och att katterna kan klassas som "olägenhet för människors hälsa". Det senare är t ex möjligt om en allergiker drabbas, om katter använder sandlådor som toalett och om det rör sig om många katter på samma fastighet. När olägenhet uppstår på en fastighet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i speciella fall sätta ut kattfällor där för att fastställa ägare till störande katt(er). I så fall informeras de närmast berörda fastighetsägarna om detta i förväg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också tillsyn över djurskyddslagen som talar om hur djur skall skyddas mot lidande och sjukdom. §§ 30 - 35 i lagen stadgar reglerna för omhändertagande av djur om djuret far illa, alltså inte om djuret orsakar en störning. I värsta fall rör det sig om djurplågeri. Det är ett brott enligt brottsbalken och skall därmed anmälas till polismyndigheten.

Upphittade katter kan tas om hand med stöd av hittegodslagen och lämnas till polismyndigheten. Om varken ev. ägare eller upphittaren tar hand om katten kan polismyndigheten sälja eller avliva djuret med stöd av lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods m m.

Det har diskuterats en skärpning av tillsynsreglerna för just katter, bl a på grund av allergirisken. Ännu (april 2001) är dock inget beslutat.

Råd till dig som är störd av katter

Den som är störd av vildkatter/övergivna katter (se definition ovan) inom kommunens större tätorter kan ringa till miljö- och hälsoskyddskontoret, som har kontakt med jägare som fångar och avlivar sådana katter. Boende i övriga delar av kommunen hänvisas till lokala jägare/skyttar för avlivning av vildkatter.

Tamkatter kan vara svårare att komma till rätta med. Bäst är om man kan identifiera ägaren:

 • ta kontakt med ägaren och framför önskemål/klagomål om kattens beteende. ev begär skadestånd för skada som katten åstadkommit,
 • i andra hand: ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret eller polismyndigheten - se förra sidan vilka regler och förutsättningar som gäller.

Om det är flera katter som stör och det är svårt att identifiera ägarna:

 • ta kontakt med Ronnebyhus

Hänvisningar

 • Miljö-och hälsoskyddskontoret. Stadshuset, 372 80 Ronneby, tel 0457-618 1 69, 618 170, fax 0457-618 3 44.
 • Ronneby Närpolisområde, Gamla Karlshamnsvägen 2, 372 31 Ronneby, tel 0457-114 14.
 • Veterinärer (för kastrering m m) - se Gula sidorna i telefonkatalogen under Veterinärer.