Katt

Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!

Råd till kattägare

 • Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!
 • Vill du vara på den säkra sidan så håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, även att vänja en utekatt till detta. Vidare håller den sig lättare ren, slipper fästingar, olycksrisken minskar, med mera.
 • Minimera ägandet av katter till en eller ett fåtal. Kastrera katten så det inte blir oönskade ungar. En kastrerad katt blir ofta fredlig, hemtam och går inte omkring och skvätter i samma omfattning.
 • Hör med dina grannar om de har något emot att katten går fritt. Tänk på att en katt kan röra sig över ett stort område, så det kan bli många att tillfråga!
 • Den som äger en hund eller en katt ska låta märka sitt djur så att det kan identifieras. Märkningen ska vara bestående.

Vilka regler gäller?

Lagen om tillsyn över katter och hundar säger bland annat att "hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Om vildkatter står att "en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tättbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten." Det är polismyndigheten som är tillsynsmyndighet för denna lag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan gripa in med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. § 36 i förordningen säger att "husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att problem för människors hälsa inte uppkommer".

Villkoren för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna gripa in är att ägaren till katterna är känd och att katterna kan klassas som "problem för människors hälsa". Det senare är till exempel möjligt om en allergiker drabbas, om katter använder sandlådor som toalett och om det rör sig om många katter på samma fastighet. När problem uppstår på en fastighet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i speciella fall sätta ut kattfällor där för att konstatera ägare till störande katt(er). I så fall informeras de närmast berörda fastighetsägarna om detta i förväg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också tillsyn över djurskyddslagen som talar om hur djur ska skyddas mot lidande och sjukdom. §§ 30 - 35 i lagen stadgar reglerna för omhändertagande av djur om djuret far illa, alltså inte om djuret orsakar en störning. I värsta fall rör det sig om djurplågeri. Det är ett brott enligt brottsbalken och ska därmed anmälas till polismyndigheten.

Upphittade katter kan tas om hand med stöd av hittegodslagen och lämnas till polismyndigheten. Om varken eventuell ägare eller upphittaren tar hand om katten kan polismyndigheten sälja eller avliva djuret med stöd av lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods med mera.

Det har diskuterats en skärpning av tillsynsreglerna för just katter, bland annat på grund av allergirisken.

Råd till dig som är störd av katter

Den som är störd av vildkatter/övergivna katter inom kommunens större tätorter kan ringa till miljö- och hälsoskyddskontoret, som har kontakt med jägare som fångar och avlivar sådana katter. Boende i övriga delar av kommunen hänvisas till lokala jägare/skyttar för avlivning av vildkatter.

Tamkatter kan vara svårare att komma till rätta med. Bäst är om man kan identifiera ägaren:

 • ta kontakt med ägaren och framför önskemål/klagomål om kattens beteende. Du kan eventuellt begära skadestånd för skada som katten åstadkommit,
 • i andra hand: ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret eller polismyndigheten. Se förra sidan vilka regler och förutsättningar som gäller.

Om det är flera katter som stör och det är svårt att identifiera ägarna:

 • ta kontakt med Ronnebyhus

Hänvisningar

 • Miljö-och hälsoskyddskontoret, Stadshuset, 372 80 Ronneby, tel 0457-618 1 69, 618 170, fax 0457-618 3 44.
 • Ronneby Närpolisområde, Gamla Karlshamnsvägen 2, 372 31 Ronneby, tel 0457-114 14.
 • Veterinärer (för kastrering med mera) - se Gula sidorna i telefonkatalogen under Veterinärer.