Skadeansvar

Uppkommer skada i lägenheten eller tillhörande utrymmen, är hyresgästen skyldig att omgående meddela hyresvärden och anmäla skadan.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt ska hyresgästen kontakta företaget om något ska åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden varit vårdslös så att skada uppstått, svarar denna för skadan. l vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakas av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten (till exempel inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit. Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som har ansvar för att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada ska hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras.

Om en hyresgäst själv köpt och kopplat in till exempel tvätt- eller diskmaskin och detta orsakat läckage eller störning i distributionsnätet svarar hyresgästen för uppkommen skada. 
Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.