Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person.

Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen, i sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.