Ett diagram som visar museets samhällsekonomiska effekter

Hur påverkas staden av Gribshunden Museum?

Det finns all anledning att tro att ett museum med internationell bäring kommer att förändra vår stad och kommun på ett posivit sätt. Det kommer också att ha betydelse för regionen och sydöstra delen av Sverige.

Vi planerar för ca 300.000 besökare!

300.000 besökare per år kan ses som ett högt ställt mål men inte orimligt när man jämför besökstal hos andra turistiska verksamheter i södra Sverige. Det kräver naturligtvis ett stort arbete för att uppnå det, och ett mål man når över tid, men skeppet och dess unikitet pekar på alla möjligheter.

Det ger positiva ringar...

Ett museum ger många goda ringar på vattnet, dess samhällsekonomiska effekter sprids till olika delar av samhället. Besöksnäringen ses som den första och självklara vinnaren. Logi, aktiviteter, service, restauranger, handel kan förlänga sina säsonger. Det påverkar också intäkter för livsmedelsbutiker, bensinstationer med mera.

Hos invånarna ökar stoltheten och man blir ambassadör för sin stad. För många ger tillgång till kultur detsamma som en högre lviskvalitet. Och visst är det hit man tar sina vänner som kommer på besök till staden!

Redan idag har vi en god infrastruktur för att ta sig till Ronneby såsom tåg till Köpenhamn, väg E22 och Ronneby Airport, det visar att det är ganska enkelt att ta sig hit som besökare. Det innebär också fördel för oss som bor och verkar i området, att infrastrukturen bibehålls och utvecklas.

Genom ett museum ökar intresset för orten, något som även påverkar näringslivet positivt. Med ett ökat kulturutbud är det också lättare att dra till sig den specialkompetens som så väl behövs inom många branscher.

Ett ökat intresse för Ronneby gör också att chansen till nya etableringar ökar. En museistatsning visar också stabilitet och framåtanda - här vill jag etablera mitt företag!

Punkterna ovan ger en ökad inflyttning. Och vi vet ju att en nyinflyttning oftast börjar med ett besök på semestern, kanske ett beök på Gribshunden Museum. Vi har dessutom attraktiva kustnära boenden och vi är en 15-minutersstad som många storstadsbor längtar efter.

Viktigt att nämna är också att mediafokus flyttas från utmaningar till möjligheter. Kulturen kommer betydligt högre upp på agendan. Platsvarumärket förändras och förstärks.

De rent ekonomiska effekterna ökar för näringlivets samtliga parter, något som i sin tur ger skatteintäkter till kommun och landsting.