Ett bokuppslag, ovanpå ligger ett hjärta som är format av ett röd/vita snöre

2 Villkor

Om ledamöterna i Platsutvecklingsfonden finner att din idé främjar utvecklingen i Ronneby kommun och uppfyller fondens villkor i övrigt så har du möjlighet till ekonomiskt stöd. Bidraget utbetalas efter genomförd aktivitet/åtgärd då en utvärdering mailats till fonden och fonden därefter tillhandahållit en faktura från dig, även den skickas till fondens mailadress.

VEM kan söka?
Företag som är medlemmar i Ronneby Företagsförening eller Ronneby Fastighetsägargrupp är välkomna att söka medel ur Platsutvecklingsfonden.

NÄR kan man söka?
Ansökan ska vara Platsutvecklingsfonden tillhanda senast 1 månad innan aktivitetens genomförande. Inför sommarmånaderna är det fint om du har lite extra framförhållning med tanke på semestrar.

VAR kan man söka?
Ansökan om medel ur Platsutvecklingsfonden skickas till Platuvecklingsfonden
på mailadress: platsutvecklingsfond.ronneby@gmail.com Blanketten Ansökan Pdf, 579.3 kB. används.

HUR STORT BELOPP kan bli beviljat? Bidraget från fonden är 50% av dina kostnader (ej löner), max 30.000 kr. I särskilda fall kan högre belopp beviljas. Det beviljade bidraget är utan moms.

Allmänna villkor:
• Främja och utveckla nya idéer och aktiviteter
• Platsutvecklingsfonden bidrar med högst 50% av aktivitetskostnaderna
• Högsta belopp per bidrag är 30 000 kr (ej moms) per aktivitet, beloppet revideras varje år. I särskilda fall kan högre belopp beviljas
• Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl och plan för aktivitetens genomförande bifogas. Använd avsett ansökningsformulär
• En ansökan per aktivitet, samarbete kan ske mellan flera aktörer
• Ansökta medel avser inte att täcka kostnader för eget arbete/egen personals arbete eller varor avsedda för försäljning
• Senast två månader efter avslutad aktivitet ska en resultatredovisning mailas till
Platsutvecklingsfonden, dvs en redovisning av den ekonomiska kalkylen samt en
beskrivning av aktivitetens resultat i termer av t.ex antal besökare, antalet sålda
produkter, antalet inlägg i sociala medier etc. Använd avsett utvärderingsformulär. Om så erfordras ska kostnader kunna styrkas genom kvitto
• Utbetalning av bidraget sker vid ett tillfälle (ej uppdelat) och snarast efter
resultatredovisning på utvärderingsformulär inkommit till fondens mailadress
• Det ska tydligt framgå i all kommunikation kring aktiviteten att Platsutvecklingsfonden är en samarbetspartner. En digital logotype för att synliggöra fonden skickas till dig i samband med beviljad ansökan
• Projektet måste genomföras i Ronneby kommun och enligt beskrivning i ansökan
• Bidraget utbetalas efter genomförd aktivitet

Vägledande kriterier
• Aktiviteten ska stärka Ronneby Kommun som destination och dess konkurrenskraft genom att öka antalet besökare och flödet av människor i kommunen
• Aktiviteten ska stärka varumärket Ronneby – den moderna kurorten
• Samverkan med andra aktörer ses särskilt positivt

Vem/hur beviljas ett bidrag ur Platsutvecklingsfonden?
• Ovanstående allmänna villkor och kriterier måste beaktas
• Representanter utsedda från de tre parterna i fonden beslutar om medel ska beviljas
• Beslutet måste ske i enighet
• Beslutet kan inte överklagas
• Ansökan om medel måste vara Platsutvecklingsfonden tillhanda senast 1 månad innan planerat genomförande, men gärna tidigare än så