Händer med olika hudfärg håller samman i varandra

Tillsammans utvecklar vi ett arbetssätt

Tillsammans utvecklar vi ett arbetssätt för att gemensamt nå våra mål. I organisationen för Tillsammans för Ronneby har styrgruppen det övergripande ansvaret för de fem fokusgruppernas arbete: Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. I övrigt ska samverkansgrupper och projektgrupper bildas enligt platsens affärsplan med tillhörande handlingsplan.

Samverkan
Ronneby kommuns platsutvecklare är den som föredrar löpande information till föreningens styrelse och enligt kommunens styrdokument som tjänsteperson anställd på näringslivsenheten.
Styrgruppen gör årlig uppföljning av den gemensamma affärsplanen för platsutvecklingen, vilken som platsutvecklaren sedan rapporterar till kommunstyrelsen. Andra politiskt beslutade styrdokument, direktiv och planer som gäller för kommunens platsutveckling ska beaktas.

Samverkansorganisationens syfte är att främja målbilden och ska vara hållbar över tid genom att låta organisationen växa fram utifrån handlingsplan och prioriteringar. En årlig kommunikationsplan ska bidra till en framgångsrik kommunikation och återkoppling med fokusgrupper, intressenter, näringsliv, politik, invånare med flera. Ett fortsatt engagemang hos alla intressenter är en förutsättning för ett lyckat arbete med platsutveckling. Då hela den här utvecklingsprocessen bygger på dialog, delaktighet och samverkan så kommer vi inom ramen för vårt arbete att tillsammans utveckla ett framgångsrikt sätt för hur vi skall driva våra gemensamma strategiska frågor, både i ett drifts- och utvecklingsperspektiv.

Evenemangssamordning
Inom samverkansorganisationen ska evenemangssamordning ske i samråd med Fokusgrupp Utbud där även kommunens evenemangssamordnare ingår. Dels handlar det om att attrahera, utveckla och marknadsföra evenemang, och dels nätverk mellan evenemangsarrangörer. Den gemensamma hemsidan för detta arbete är visitronneby.se Länk till annan webbplats.