Två personer, i skuggprofiler mot en ljus himmel, sträcker händerna upp i luften,

Syfte, mål och vision

Syfte, vision och mål är vägledande i vårt gemensamma avtal för Tillsammmans för Ronneby. Styrgruppen sätter sedan tidsbundna mål och handlingsplaner och i fokusgruperna sker det regelbundna arbetet i samverkan.

Syfte Syftet med platsutvecklingen, är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer och boende. Syftet är också att förstärka den lokala konsumtionen av platsens varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området. Ytterligare är det att tillsammans med kommunen ge Ronnebys föreningsliv och näringsliv ännu bättre förutsättningar att växa inom den egna verksamheten, vilket leder till ökad stolthet bland invånarna.

Vision Med Tillsammans för Ronneby skapar vi en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalité i fokus. Det stärker också kommunens platsvarumärke Ronneby – den moderna kurorten.

Mål Målet är att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet för företag i handel- och besöksnäring, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i. Det övergripande målet är att bidra till en levande miljö med ett attraktivt och rikt utbud av shopping, mat, fika och upplevelser. Resultatet av arbetet blir att vi har en god service i en trivsam och trygg miljö samt god tillgänglighet.

Blommande prästkragar i närbild

Visionen. Så här når vi den.

För att leva upp till visionen behöver vi hålla fast vid en långsiktig och hållbar samverkansorganisation med en gemensam affärsplan och handlingsplan med tydligt syfte och tillhörande finansiering. I stadsutveckling är det viktigt att ha ett processtänk. När du närmar dig dina mål är det dags att utvärdera, omvärdera och omstarta med nya mål. Därför måste vi hela tiden tillsammans jobba mot nya horisonter.

En tät stadskärna med blandade funktioner. Skapa flöden är väsentligt. Ronnebys stadskärna ska vara tät, ha många blandade funktioner som till exempel boende, kontor, butiker, restauranger, service, tjänster och lokaler samt många naturliga mötesplatser. Det ger ett flöde av människor under en stor del av dygnet. Stråken ska vara korta och erbjuda många vägar att gå, exempelvis genom gränder eller öppna innergårdar. Det är viktigt att planera för bostäder och arbetsplatser likväl som handel och service.

Strategiskt arbete. För att uppnå en strategisk platsutveckling som går hand i hand med etableringsarbetet ska vi ta fram en stadslivsanalys och en stråk- och kvartersanalys samt en trafikanalys. De blir sedan en viktig pusselbit i arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrumkärnan där vision och strategi för området stakas ut och tänkt framtida markanvändning tydliggörs. När dessa finns på plats har vi ett nödvändigt underlag för att ta fram en gemensam etableringsstrategi, som ska ligga till grund för vad som ska vara var. Ett antal pilotprojekt testas med fördel som en del av arbetet med stadslivsanalysen. Lärdomar och erfarenheter från projekten tas med när en mer långsiktig framtidsbild för stadens platser inklusive torget tas fram.

Vy från Munktrappan en mörk decemberkväll, på torget står en upplyst julgran

Målet. På detta sätt uppnår vi det.

Det övergripande målet är att bidra till en levande stadsmiljö med ett attraktivt och rikt utbud av offentlig och privat service såsom shopping, mat, fika och upplevelser. Ronneby ska förknippas med god service, trivsam och trygg miljö samt god tillgänglighet. Tillsammans för Ronnebys uppdrag är att skapa och vårda en samsyn hos aktörerna för hur man gemensamt skapar detta genom dialog och strukturerad samverkan.

Framgångsnycklar Under projektetarbetet har vi identifierat några nycklar till framgång. Det handlar i korthet om att bygga stolthet och goda ambassadörer, att ha aktiva nätverk och att känna delaktighet. Transparens, att jobba med pilotprojekt, att ha gemensamma planer, och att mäta och utvärdera arbetet är andra faktorer för att nå målen.

Att våra målbilder dessutom stämmer överens med handlingsplanen är en förutsättning för att nå våra utsatta mål. Därefter sker den verkliga förflyttningen i arbetet i våra fokusgrupper.