Unga vuxna kvinnor samtalar och skrattar

Samverkan är ett permanent arbetssätt

En gemensam organisation och plan är en förutsättning för den affärsmässiga utvecklingen. Det som gör platsutvecklingen speciell är det faktum att ingen enskild aktör äger den totala produkten – den skapas i samverkan. Det är ofta mer relevant att fokusera på begreppet ”organisering” i stället för på ”organisation”, då ingen enskild aktör eller organisation ensam klarar uppgiften att sätta Ronneby tydligt på kartan. Det måste vi göra tillsammans.

Ronneby kommun i platsorganisationen. En kommun är uppdelad i flera olika instanser som beslutar, styr, undersöker och utför det som bestämts. De flesta av kommunens olika förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är delaktiga i platsens utveckling. Näringslivsfrämjande arbete i en kommun är frivilliga insatser som kommunen inte enligt lag måste arbeta med. Det är en lokalpolitisk fråga hur stora resurser som ska satsas och på vilket sätt eller i vilken form kommunen ska arbeta med företagsfrämjande insatser. Ett starkt och livskraftigt näringsliv är avgörande för sysselsättningen, en bra kommersiell service till invånarna och en grund till skatteintäkter. I många kommuner är därför arbetet med att stärka och stödja näringslivsutvecklingen en prioriterad del i utvecklingen av ett samhälle som människor vill bo, verka och leva i. Denna prioritering finns i Ronneby kommun.

För att ta vara på utvecklingspotentialen är det betydelsefullt att det kommunala arbetet kring de insatser som görs är tydligt formulerat och integrerat i kommunens styrdokument. Dels för ledning i det egna arbetet, dels för att visa tydlighet och långsiktighet gentemot företagen. Samordning mellan kommunens olika förvaltningar ger en bättre helhetssyn och en samlad service till företag som möter kommunens olika verksamheter. Samverkansprocesser är en viktig del i platsutvecklingsarbetet. Ökad samverkan mellan förvaltningar är ett prioriterat område för att skapa goda förutsättningar. Att arbeta över förvaltningsgränser och ta ett helhetsansvar för utvecklingsfrågor är något som Ronneby kommun arbetar med och satsar på.

Företagen i platsorganisationen. Företagen arbetar med att ta till sig ny kunskap om olika målgruppers efterfrågan, det kan vara marknadsanalyser, marknadsundersökningar, trender med mera. Utifrån den kunskapen utvecklar företagen erbjudanden för att matcha målgruppernas efterfrågan. Företagen skapar nya erbjudanden och besöksanledningar. Företagen behöver ha en god kunskap om Ronnebys totala utbud så att de kan rekommendera och sälja in varandra. Viktigt att företagen tydliggör erbjudanden via de gemensamma hemsidor till exempel visitronneby.se Länk till annan webbplats. och objektvision.se Länk till annan webbplats. och att man kvalitetssäkrar utbudet. Att man har en bra service, ett gott bemötande och ”värdskap” samt att man engagerar sig i det gemensamma arbetet och i fokusgrupperna.