Moln i form av ett hjärta på blå himmel

Ett långsiktigt förhållningssätt

Med ett gemensamt ansvar och ökad samverkan jobbar vi långsiktigt och fokuserat med platsutveckling av Ronneby kommun. Vi ska fortsätta prova nya vägar med en stark framåtanda som tar hänsyn till hela destinationen. Vi ska fortsätta prova nya lösningar, så som arbetet under pandemin visat oss. Ronneby stad ska bibiehålla sin karaktäristiska småstadskaraktär men vi ska arbeta mer fokuserat med att skapa levande miljöer i det offentliga rummet. Vi vill erbjuda element som bidrar till en kvalitativ fritid, goda pendlingsmöjligheter samt skapa gröna områden och nybyggnation på platser som behöver förtätas. Förståelsen för vår framtid med megatrender som digitalisering, urbanisering och globalisering är av största vikt.

Marknadsföringsstrategier
Det finns en mängd strategier och mål för marknadsföring. Att ha en stabil grund med ett tydligt varumärke är det mest åtråvärda målet och för en kommun utgörs den grunden av våra invånare. Att ha goda ambassadörer är det mest optimala och dit vi verkligen strävar. Ett gott ambassadörsskap sprider trovärdiga ringar på vattnet och är naturligtvis oerhört värdefullt.
Bemötandet är troligtvis stadens viktigaste form av kommunikation. Det handlar om hur staden tar emot besökare och vilket som blir deras intryck, om staden är lätt- eller svårnavigerad via sin skyltning, tillgänglighet i form av parkeringsplatser och smidig kollektivtrafik. Ännu viktigare är det personliga mötet, det bemötande besökare får i kontakt med stadens människor. Genom riktade satsningar på samverkan och hög servicenivå bland dem som jobbar i serviceyrken kan upplevelsen av staden få ett ordentligt lyft. Invånarna är viktiga.

Att vara särskiljande är en viktig del för att synas i mängden. Ronneby har mycket att plocka fram som är unikt, det som inte finns någon annanstans. Appendix Platsvarumärket Länk till annan webbplats. berättar mer om detta, hur vi tillsammans ger samma bild av det som bara finns hos oss.

Det skrivna ordet väger tungt. Det som förmedlas i olika typer av medier bidrar starkt till bilden av en plats. Ett redaktionellt material, som fokuserar på nyhetsinnehåll, är mer opartiskt och därför mer trovärdigt. I de lokala nyhetsmedierna förs det mesta av den lokala debatten kring frågor som rör stadens utveckling. Därför är det centralt att få den egna verksamheten att synas och höras där. Kändisar och ”lokala världsmästare” kan hjälpa till att ”sätta staden på kartan”.
Generellt sätt är köpt reklam det mest kända sättet att använda för få igenom sitt budskap. Reklam kan vara en av alla pusselbitarna men är långt ifrån det viktigaste. För att nå ut och bli igenkänd är det viktigt att hålla fast vid sin grafiska identitet och tonalitet.
Fokusgrupp Varumärke har tagit fram en handlingsplan för en gemensam platsmarknadsföring och kommunikation baserad på Antonis pyramid. I marknadsföringen används den grafiska profilen för platsvarumärket Ronneby - den moderna kurorten. Länk till annan webbplats.

Projektmedel
Att söka medel är ett bra sätt att växla upp verksamhetens ekonomi och möjlighet till förverkligande. Extern projektfinansiering kan sökas hos till exempel Sparbanksstiftelsen, Ronneby kommun, Leader, Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Boverket och andra regionala och statliga organisationer.

Vad finns det för risker i framtiden?
Genom åren har flera initiativ tagits i ambitionen att höja Ronnebys attraktivitet för såväl invånare och besökare som företagare och investerare. Fastighetsägarna i stadskärnan har nu startat ett nätverk och ses regelbundet för att avhandla olika frågor. Företagen inom handel och service har i många år gemensamt haft en förening där de samverkat i Ronneby Handel- och Intresseförening. En av de främsta utmaningarna kan urskiljas i de separerande stuprör mellan och inom olika myndigheter, branscher och sektorer som hindrar det helhetsgrepp som krävs för att skapa en plats som upplevs attraktiv.

De största utmaningarna är att få till en gemensam organisation så affärsplan med handlingsplan inte bara blir en skrivbordsprodukt. Det är viktigt att alla handlingsplaner och strategidokument tidsätts. Att kommunicera att processerna tar tid är en viktig del, för att tydliggöra att detta arbete inte är ett projekt med slutdatum, utan en process där målet utvecklas i takt med att processen fortskrider. Utvecklingsarbetet måste hela tiden drivas framåt och inte stanna av.
En god förankring av affärsplanen och BID-modellen hos samtliga aktörer löpande är viktigt för att minska risker. Prioriteringar görs årligen av styrgruppen då årets verksamhetsplan fastställs baserad på bland annat fokusgruppernas arbete, som fyller en viktig funktion vad gäller handlingsplan för respektive område.