Gatubild från Bergslagen, de gamla kulturkvarteren i Ronneby

Vår resa i BID-processen

Fastighetsägarna Syd i Ronneby uppvaktade Ronneby kommun 2016 med en förfrågan kring hur olika aktörer gemensamt kan hitta ett bättre och djupare samarbete gällande etableringar och utveckling av stadskärnan.

Det var så här det startade. Vi kände att vi kommit till ett vägskäl. Kommun, fastighetsägare och företag inom handel och service behövde uppdatera sig om modern stadskärneutveckling och vad det innebär för alla parter. Vi behövde lära oss att arbeta i samverkan både med det strategiska och operativa arbetet.

BID-modellen, Business Improvement District, har på andra platser i landet och i världen skapat ett arbetssätt mellan offentliga och privata aktörer, en modell som i Sverige ligger under branschorganisationen Svenska Stadskärnors paraply. Tillsammans startade vi så ett BID-projekt 2017, tre parter i samverkan; Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och dåvarande Ronneby Handel, numera Ronneby Företagsförening. Under ca 18 månader drev vi BID-projektet under ledning av Svenska Stadskärnor.

BID-modellen bygger på samverkan på frivilliga grunder, där olika aktörer inom ett geografiskt avgränsat område enas kring en gemensam målbild och vision, för att tillsammans skapa förutsättningar för bättre lönsamhet, ökad tillväxt och konkurrenskraft. Modellen bidrar också till snabbare beslut och bättre kommunikation mellan aktörerna, vilket är särskilt viktigt vid krishantering. Resultaten uppnås genom en strukturerad processledd BID-samverkan, uppdelat i 7 steg och 5 fokusområden. Sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört ett 20-tal framgångsrika BID-processer runt om i landet. Det unika med BID-modellen är att den fungerar oavsett storlek på staden, orten eller platsen.

Svenska Stadskärnor (svenskastadskarnor.se) Länk till annan webbplats.

Projektet svetsade oss samman. Vi såg tydligt att det är genom samverkan vi får bästa utväxling och framgång i vår stadskärna. När vi lärt känna varandra och fått en gemensam syn på stadskärneutveckling var det lätt att finna varandra i samarbetet runt olika frågeställingar.

Efter 18 månaders projektarbete ville vi fortsätta. Arbetssättet vi lärt oss genom BID-projektet fungerade så bra att vi beslöt att ta projektmodellen vidare in i ett mer permanent. Ett appendix till tidigare samarbetsavtal skrevs därför 2020 och vi blev samverkansorganisationen Tillsammans för Ronneby, TFR. Samtidigt anställdes en Näringslivsutvecklare med fokus på platsutveckling på Näringslivsenheten på Ronneby kommun för att vara den sammanhållande parten i det fortsatta arbetet för stadskärnans utveckling.