Kulturkvarteren, gatubild, med gamla trähus i kvällsljus

Åtaganden för respektive parter

För att det gemensamma arbetet ska fungera har varje part i samverkans-organisationen sina åtaganden att genomföra och leva upp till. För att genomföra platsutveckling med lyckat resultat måste alla parter finnas runt bordet. Dialogen i tre-parts-samarbetet är oerhört viktig, liksom att uppfylla sina respektive åtaganden.

Gemensamma åtaganden:

 • Gemensam styrgrupp som leder arbetets inriktning bestående av representanterr för de tre parterna.
 • Årligen revidera den gemensamma affärsplanen med handlingsplan för platsutvecklingen
 • Ta initiativ för att utveckla platsen
 • Stärka platsvarumärket TILLSAMMANS FÖR RONNEBY
 • Bidra till förutsättningar för etableringar av verksamheter
 • Möjliggöra för att evenemang genomförs
 • Löpande omvärldsbevakning kring frågor som är relevanta för platsens utveckling
 • Ha en löpande dialog mellan parterna för att bibehålla och skapa samsyn
 • Sprida kännedom om det gemensamma arbetet
 • Bidra till platsutvecklingsfonden

Ronneby kommuns åtaganden:

 • Sprida kännedom om avsiktsförklaringen och den gemensamma affärsplanen med handlingsplan till berörda nämnder, förvaltningar och dotterbolag
 • Skapa ett arbetssätt för tydlig och effektiv samverkan med Ronneby Företagsförening (fd Ronneby Handel & Intresseförening) och Ronneby Fastighetsägargrupp
 • Utse tre representanter till styrgruppen samt representanter till fokusgrupperna för platsutveckling
 • Gemensamt med Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening (fd Ronneby Handel & Intresseförening) ansvara för Platsutvecklingsfonden
 • Upprätthålla en organisation vars uppgift är att arbeta enligt syfte och målen i avsiktsförklaringen och utifrån gemensam handlingsplan för platsen

Ronneby Företagsförenings åtaganden:

 • Vara en länk mellan aktörer i handel-/besöksnäring och Ronneby kommun
 • Sprida kännedom om samarbetet och gemensamma projekt
 • Vara remissinstans för platsens utveckling
 • Föreslå personer som ska ingå i föreningens styrelse och fokusgrupper för platsutveckling
 • Vara en aktiv part kring evenemang och platsutvecklingsprojekt
 • Gemensamt med Ronneby kommun & Ronneby Fastighetsägargrupp ansvara för Platsutvecklingsfonden
 • Genom medlemsföretagens engagemang utveckla erbjudanden
 • Utse representant till kommunens näringslivsråd

Ronneby Fastighetsägargrupps åtaganden:

 • Vara en länk mellan fastighetsägare och Ronneby kommun
 • Sprida kännedom om samarbetet och gemensamma projekt
 • Vara remissinstans för platsens utveckling
 • Vara en aktiv part kring etableringar och platsutvecklingsprojekt
 • Arbeta med att klustra verksamheter (klusterutveckling)
 • Vara juridisk person för Platsutvecklingsfonden
 • Utse tre representanter till styrgruppen samt representanter till fokusgrupperna för platsutveckling
 • Uppmuntra hyresgäster att bidra till den gemensamma utvecklingen av platsen
 • Utse representant till kommunens näringslivsråd